Granskning: Detaljplan för fastigheten Assberg 4:17, Skene

Senast uppdaterad den 21 maj 2021

Detaljplanen har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Detaljplanens syfte är att planlägga för bostäder och att skydda befintlig kulturmiljö inom fastigheten Assberg 4:17.

Enskilt byggnadsminne och kulturmiljö skyddas genom rivningsförbud och skyddsbestämmelser, enstaka byggnader utan större kulturhistoriska värden rivs och exploateras för att tillåta bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, kedjehus och radhus. 

Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§. 

Planförslaget finns utställt för granskning under perioden 21 maj - 28 juni 2021.

UTSTÄLLNING

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna,
    öppet måndag-fredag klockan 08-16
  • Kommunhuset i Kinna, öppet måndag-fredag klockan 08-16

Med anledning av Covid-19 undviks utställning och öppet hus på allmänna platser som exempelvis bibliotek eller föreningslokaler.

SYNPUNKTER

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till
Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller e-post sue@mark.se senast den 28 juni 2021.

INFORMATION
För eventuellt ytterligare information, kontakta samhällsutvecklingsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0320-21 70 00.

Publicerad av: Marks kommun