Granskning: Detaljplan för Lygnersvider 1:31, Ubbhult

Senast uppdaterad den 6 juli 2020

Förslag till detaljplan för del av Lygnersvider 1:31, Ubbhult , har upprättats av samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har, 2020-06-18, beslutat att genomföra granskning.

Detaljplanen syftar huvudsakligen till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus och verksamhetsutveckling i Ubbhult. Avsikten är att i enlighet med översiktsplan för Marks kommun samt det planprogram för Ubbhult säkra boende och arbetsplatser på landsbygd. 

Planen tillåter en utökad byggrätt för verksamhetsområdet till totalt 9000 kvadratmeter samt 40 nya bostäder med total byggrätt på 2600 kvadratmeter. 

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6-8 §. 

Planförslaget finns utställt för granskning under perioden 2020-07-06--09-20

UTSTÄLLNING

  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna. 
    Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till 

Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  Kinna eller 
e-post: sue@mark.sesenast den 20 september 2020.

SYNPUNKTER
Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För mer information kontakta planarkitekt Emma Blomkvist, telefon
0320 217883 eller e-post: emma.blomkvist@mark.se 

Publicerad av: Marks kommun