Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Granskning: Detaljplan för Lygnersvider 1:31 m fl, Ubbhult

Senast uppdaterad den 1 april 2021

Detaljplanen har upprättats av samhällsutvecklingsenheten. Detaljplanen syftar huvudsakligen till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus och utveckling av verksamheter i Ubbhult. Avsikten är att i enlighet med översiktsplan för Marks kommun samt planprogram för Ubbhult säkra boende och arbetsplatser på landsbygd.

Planen tillåter en utökad byggrätt för verksamhetsområdet till totalt 9000 kvadratmeter samt cirka 40 nya bostäder med en total byggrätt på 3000 kvadratmeter.

Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8 §§.

Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 15 mars till 25 april 2021:

  • Entré 1 till samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.

SYNPUNKTER
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skrifligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla epost: sue@mark.sesenast den 25 april 2021. 

Alla som berörs av detaljplanen uppmanas att ta del av handlingarna och lämna synpunkter digitalt, på grund av rådande pandemi.

INFORMATION
För eventuellt ytterligare information, kontakta samhällsutvecklingsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen telefon 0320 21 70 00.

Publicerad av: Marks kommun