Granskning: Detaljplan för fastigheten Melltorp 3:5, Hyssna

Senast uppdaterad den 21 maj 2021

Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att möjliggöra för en långsiktig utveckling av bostadsområdet i Melltorp i Hyssna och på så sätt skapa förutsättningar för att bygga ihop Hyssnas bostadsområden.

Den nya bebyggelsen ska i utformning och omfattning förhålla sig till omgivningen samt kulturmiljövärden på orten. Planområdet är beläget vid Melltorpsvägen. Planen tillåter bostäder, endast friliggande hus och parhus.
Detaljplanen bedöms förenlig med gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra betydande miljöpåverkan och därför har inte miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§.
Planförslaget finns utställt för granskning under perioden 21 maj-18 juni 2021.

UTSTÄLLNING

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppet måndag till fredag klockan 08-16

SYNPUNKTER
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen till:
Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla sue@mark.se, senast den 18 juni 2021.
Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
För eventuell ytterligare information kontakta Samhällsutvecklingsenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0320-21 70 00.

Publicerad av: Marks kommun