Granskning: Detaljplan för Ytterås 1 med flera, Kinna

Senast uppdaterad den 20 december 2019

Förslag till detaljplan för Ytterås 1 med flera, Kinna, har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har 2019-12-11, beslutat genomföra granskning.

Detaljplanen syftar huvudsakligen till att i samband med rivning av två äldre byggnader förtäta del av fastighet Ytterås med friliggande flerbostadshus för bostadsändamål med inslag av kontor och detaljhandel.

Detaljplanen tillåter att befintlig parkeringsplats exploateras och bostäder uppförs för att stärka bebyggelsestrukturen och utnyttjandet av befintlig infrastruktur kring Kinna centrum.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering. Prövning av förslaget föreslås genomföras med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6-8 §§.

Planförslaget finns utställt för granskning under perioden 2019-12-23 -- 2020-02-11.

UTSTÄLLNING

  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.

SYNPUNKTER

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  Kinna eller e-post: sue@mark.se,
senast 11 februari 2020
.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

MER INFORMATION
kan lämnas av planarkitekt Afshin Ghafoori, telefon 0320 21 78 37 eller e-post afshin.ghafoori@mark.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna

Publicerad av: Marks kommun