Granskning: Detaljplan för Sätila 3:32 i Sätila

Senast uppdaterad den 13 mars 2019

Förslag till detaljplan för Sätila 3:32 (etapp 2 av detaljplan för Sätila 3:3, Sätila-Hede 6:2 och 6:5 samt del av Sätila 4:3 och 5:15), Sätila har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har 2019-03-06 beslutat att genomföra granskning. Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder i centrala Sätila - småhus; villor och parhus, kedjehus upp till två våningar. Syftet med planen är också att säkerställa tillgängligheten till angränsande natur- och rekreationsvärden och de gångstigar som finns öster om planområdet. Bestämmelser på plankartan syftar även till att säkerställa lokal fördröjning av dagvatten. Detaljplanen bedöms förenlig med gällande översiktsplan.

Planförslaget i form av plankarta, planbeskrivning samt samrådsredogörelse för granskning enligt 5 kap. 11§ PBL.

Granskningshandlingar finns tillgängliga under tiden 14 mars – 25 april 2019 på:

  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08:00-16:00
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet måndag-fredag 08:00-16:00
  • Biblioteket i Sätila. Se bibliotekets öppettider.

Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligt till:

Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller
e-post detaljplan@mark.se senast den 25 april 2019.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

För mer information, frågor eller tidsbokning kontakta handläggare
Lena Bodén, telefon 0320 21 71 85 eller lena.boden@mark.se
Plats: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13 i Kinna.

Publicerad av: Marks kommun