Samråd: Detaljplan för del av fastighet Rönnbäret 1, Kinna

Senast uppdaterad den 9 juni 2020

Förslag till detaljplan för del av fastighet Rönnbäret 1, Kinna har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att genomföra samråd.
Detaljplanen syftar huvudsakligen till att omvandla mark för lätt industri till mark för bostäder i befintlig byggnad. Byggrätten motsvarar befintlig byggnation. Planområdet är beläget i östra delen av Kinna.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel
5, 6-8 §§.

Planförslaget finns utställt för samråd 2020-06-09--07-17.

UTSTÄLLNING

  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.

Om du har tankar om planens innehåll eller har andra frågor kring hur processen går till så hör gärna av dig till oss så förklarar vi mer. Vi försöker skriva våra planer så enkelt vi kan men ibland kan vi inte undvika fackuttryck.
För mer information kontakta handläggare Lars Jönsson, e-post: lars.jonsson@mark.se

SYNPUNKTER

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa per brev till
Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  Kinna eller
e-post: sue@mark.se, senast den 17 juli 2020.

Publicerad av: Marks kommun