Granskning: Detaljplan för del av Rönnbäret 1, Kinna

Senast uppdaterad den 24 september 2020

Förslag till detaljplan för del av Rönnbäret 1, Kinna har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har 2020-09-16, beslutat att genomföra granskning.
Syftet med detaljplanen är att ändra markens planmässiga reglering till att permanent tillåta pågående tillståndsgiven verksamhet som idag har tillfälligt bygglov. Användningen räknas i plansammanhang som bostäder.
Planen syftar vidare till att ge möjlighet att använda en kulturhistoriskt intressant byggnad så att den kan bevaras på ett bra sätt. Planförslaget tillåter inte att byggnationen utökas.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6-8§§.

Planförslaget finns utställt för granskning 2020-09-25--10-19.

UTSTÄLLNING

  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.

SYNPUNKTER

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  Kinna eller 
e-post: sue@mark.sesenast den 19 oktober 2020.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

MER INFORMATION
För mer information kontakta handläggare Lars Jönsson telefon 0320 21 71 25, e-post: lars.jonsson@mark.se

Publicerad av: Marks kommun