Samråd: Detaljplan för del av Ytterås 1, Kinna centrum

Senast uppdaterad den 13 maj 2019

Förslag till detaljplan för del av Ytterås 1, Kinna centrum har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har 2019-05-08 beslutat genomföra samråd.
Detaljplanen syftar huvudsakligen till att i samband med rivning av två äldre byggnader förtäta del av fastigheten Ytterås 1 med friliggande flerbostadshus för bostadsändamål med inslag av kontor och detaljhandel.

Planområdet är beläget i centrala Kinna, i nära angränsning till Mor Kerstins torg. Planområdet avgränsas i norr av Grovaliden, i söder av Boråsvägen och den planerade Lyckeskolan, i öster av Kinna centrum samt i väst av Mor Kerstins väg.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering och bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen kapitel 5, 6-8§.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 2019-05-15--06-26 på följande platser:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet mån-fre 08.00-16.00.
  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet mån-fre 08.00-16.00.

SAMRÅDSMÖTE
Samhällsutvecklingsenheten bereder tillfälle till samrådsmöte i Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna tisdagen den 21 maj, kl 16.00-19.00. Alla hälsas välkomna att boka tid. Kontakta handläggare Afshin Ghafoori, telefon 0320 21 78 37
eller e-post afshin.ghafoori@mark.se

SYNPUNKTER
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  KINNA eller
e-post detaljplan @mark.se, senast 2019-06-26. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

INFORMATION
För mer information kontakta handläggare Afshin Ghafoori 0320 21 78 37.

Publicerad av: Marks kommun