Samråd: Detaljplan för Lygnersvider 1:31 m fl, Ubbhult

Senast uppdaterad den 1 februari 2019

Förslag till detaljplan för del av Lygnersvider 1:31 med flera, Ubbhult har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Plan- och byggnadsnämnden har, 2019-01-31, beslutat genomföra samråd. Detaljplanen prövas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Planens syfte är att möjliggöra bostäder samt en utökning av verksamhet som säkrar arbetsplatser på landsbygden.

Samrådshandlingar finns tillgängliga under tiden 2019-02-04--03-08 på:
- Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna, öppet mån-fre 08.00-16.00
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna,
öppet mån-fre 08.00-16.00.

Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligt till:
Marks kommun, Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna

eller e-post detaljplan@mark.se senast den 8 mars 2019.

Mer information
Kan lämnas av planarkitekt Lars Jönsson telefon 0320 21 71 25 eller e-post lars.jonsson@mark.se

Publicerad av: Marks kommun