Samråd: Detaljplan för Skene 48:1, Skene

Senast uppdaterad den 10 januari 2020

Förslag till detaljplan för fastigheten Skene 48:1, vid Gästgivare- gatan i Skene har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten.
Plan- och byggnadsnämnden har, 2020-01-09, beslutat genomföra samråd.

Detaljplanenen syftar huvudsakligen till att pröva möjligheten att utöka byggrätten för fastigheten för att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus samt flytt av en gång- och cykelväg. Planområdet är beläget vid Gästgivaregatan i Skene. Planen tillåter flerbostadshus i fyra våningar.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering. Den bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kaptel 5, 6-8 paragrafen.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 2020-01-13--02-21.

UTSTÄLLNING

  • Biblioteket i Skene, Gästgivaregatan, Skene. Öppet under bibliotekets ordinarie öppettider.
  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.

INFORMATION

Önskas mer information kontakta planhandläggare Lena Bodén,
telefon 0320 21 71 85 eller e-post lena.boden@mark.se, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna

SYNPUNKTER

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa  skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  KINNA eller e-post:sue@mark.se senast 21 februari 2020.

Publicerad av: Marks kommun