Granskning: Detaljplan för Skene 48:1, Skene

Senast uppdaterad den 21 augusti 2020

Förslag till detaljplan för fastigheten Skene 48:1, Gästgivaregatan i Skene, har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har 2020-08-12, § 93/2020 beslutat att genomföra granskning.

Detaljplanenen syftar huvudsakligen till att utöka byggrätten för fastigheten för att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i fyra våningar samt flytt av en gång- och cykelväg centralt i Skene. 

Detaljplanen bedöms förenlig med gällande översiktlig planering. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kaptel 5, 6-8 §§.

Planförslaget finns utställt för granskning under 2020-08-20--09-21.

UTSTÄLLNING

  • Biblioteket, Gästgivaregatan, Skene. Öppet under bibliotekets öppettider.
  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.

SYNPUNKTER
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller e-post: sue@mark.se senast 21 september 2020.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

INFORMATION

Önskas mer information kontakta planhandläggare Lena Bodén,
telefon 0320 21 71 85 eller e-post lena.boden@mark.se

Publicerad av: Marks kommun