Samråd: Detaljplan för del av Skene 3:16, Skene

Senast uppdaterad den 9 oktober 2020

Förslag till detaljplan för del av Skene 3:16 m fl vid Lindängsgatan, Skene, har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har 2020-09-30 beslutat att genomföra samråd.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola. Därtill möjliggörs friytor för lek och utevistelse, samt utrymme för parkering och varumottagning. Förslaget innebär att allmän platsmark, planlagd som park, övergår till kvartersmark för förskola.

Detaljplanen bedöms strida mot gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6-8 §§.

Planförslaget finns utställt för samråd under 2020-10-07--11-12.

UTSTÄLLNING

  • Biblioteket, Gästgivaregatan, Skene. Öppet under bibliotekets öppettider.
  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.

SYNPUNKTER
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  Kinna eller e-post sue@mark.se, senast den 12 november 2020.

INFORMATION

Önskas mer information kontakta planhandläggare Lena Bodén,
telefon 0320 217185 eller e-post lena.boden@mark.se

Publicerad av: Marks kommun