Samråd: Detaljplan för Assberg 4:17, Skene

Senast uppdaterad den 28 december 2020

Detaljplanen har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Detaljplanens syfte är att planlägga för bostäder och skydda befintlig kulturmiljö inom fastighet Assberg 4:17. Kulturmiljö skyddas, enstaka byggnader utan kulturhistoriska värden rivs för att tillåta bostadsbebyggelse.

Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6-8 §§.

Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 23 december 2020 till 1 februari 2021.

  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.

Med anledning av Covid-19 undviks utställning och öppet hus på allmänna platser som exempelvis bibliotek eller föreningslokaler.

SYNPUNKTER
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  KINNA eller e-post sue@mark.se senast den 1 februari 2021.

INFORMATION
För eventuell ytterligare information, kontakta samhällsutvecklingsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen telefon 0320 21 70 00.  

 

Publicerad av: Marks kommun