Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Samråd: Förslag till detaljplan för Vännåkra 2:81, Örby

Senast uppdaterad den 1 april 2021

Detaljplanen har upprättats av samhällsutvecklingsenheten. Detaljplanen syftar huvudsakligen till att möjliggöra för utveckling av bostadsområdet Skönelid vid Öresjön i Örby. Genom tillkomsten av småhustomter möjliggörs åretruntboende som stimulerar inflyttning till kommunen.

Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering. Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6-8 §§.

Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 10 mars till 25 april 2021:

  • Entré 1 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna

Alla som berörs av detaljplanen uppmanas att ta del av handlingarna och lämna synpunkter digitalt, på grund av rådande pandemi.

SAMRÅDSMÖTE

Samrådsmöte kommer att hållas digitalt torsdagen den 25 mars kl 17.00.
Klicka här för att delta i mötet.

SYNPUNKTER

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80  Kinna eller mejla e-post: sue@mark.se, senast den 25 april 2021. 

INFORMATION
För eventuellt ytterligare information, kontakta samhällsutvecklingsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen telefon 0320 21 70 00.

Publicerad av: Marks kommun