Samråd: Upphävande av del av stadsplan 1563-1142, Slånbäret 3, Kinna

Senast uppdaterad den 24 januari 2020

Förslag till upphävande av del av stadsplan 1563-1142 för fastighet Slånbäret 3, har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har, 2020-01-16, beslutat genomföra samråd.
Denna hävning syftar huvudsakligen till att anpassa plansituationen till verkliga förhållanden och innebär att fastigheten efter hävningen kommer att regleras av de allmänna bestämmelserna i Plan- och bygglagen istället för av den idag gällande planen. Planområdet är beläget i Horndal mellan Kinna och Kinnahult.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktlig planering samt bedöms inte utgöra betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med förenklat förfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6-8 §§.

Planförslaget är föremål för samråd under perioden 2020-01-22 --02-24 och finns tillgängligt på följande platser:

  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet måndag-fredag 08.00-16.00.

SYNPUNKTER

Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligt till: Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 KINNA eller e-post sue@mark.se, senast 2020-02-24.

MER INFORMATION
kan lämnas av planarkitekt Emma Blomkvist, telefon 0320 21 78 83 eller
e-post emma.blomkvist@mark.se, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Mor Kerstins väg 13, Kinna

Publicerad av: Marks kommun