Samråd av detaljplan för Örby 1:1

Senast uppdaterad den 28 april 2022

Samhällsutvecklingsenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Örby 1:1 och 1:23.
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde i Örby.
Den norra delen av området är planlagd som parkmark, vilken nu i stället får
användningsbestämmelsen bostäder. Övriga området är ej planlagt.
Detaljplanen bedöms stridande mot gällande översiktlig planering då planområdet är beläget inom kulturmiljö.
Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 27 april – 10 juni 2022.

Utställningslokaler:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna, öppettider vardagar 08-16

Kommunhuset i Kinna, öppettider vardagar 8-16

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till Plan- och byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80 Kinna eller mejla E-post sue@mark.se senast 10 juni 2022. 

Publicerad av: Marks kommun