Detaljplanering

Senast uppdaterad den 20 oktober 2023

En detaljplan skall visa för vilken användning ett markområde är lämpligt. Detaljplanen och dess handlingar styr vad som får byggas eller göras inom ett område.

En detaljplan visar hur kommunen tänker sig att ett område ska förändras eller bevaras. Detaljplanen sätter bestämmelser för hur din mark får användas och både begränsar och försäkrar markanvändningen till exempelvis bostäder, industrier eller natur. Handlingarna till en detaljplan består av en plankarta med bestämmelser om hur området får användas, illustrationskarta som visar ett förslag på utformning av området, planbeskrivning som beskriver planområdets förutsättningar och förslaget, samt en genomförandebeskrivning som beskriver när och hur detaljplanen ska genomföras.

I detaljplanen bestäms vem som ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. Den som är huvudman för allmän plats ansvarar för utbyggnad och underhåll av denna mark. Allmän plats kan till exempel vara gator, parker eller grönområden. Om kommunen är huvudman, är kommunen skyldig att bygga ut allmänna platser i takt med att planen genomförs.

Vid utformning av ett detaljplaneförslag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen skickas därmed ut till berörda samt ställs ut för allmänheten för att samla in synpunkter. Detaljplanen har vissa rättsverkningar för kommunen och enskilda. Till exempel har fastighetsägarna under planens genomförandetid rätt att använda och bebygga sin mark i överensstämmelse med detaljplanen, en så kallad byggrätt.

Många faktorer avgör om en detaljplan behövs eller inte. Dessa har att göra med både den typ av förändring som ska ske och förhållanden i omgivningen. En detaljplan kan även behöva upprättas för att reglera hur ett område ska bevaras.

Ansök om planbesked

Kontakta samhällsutvecklingsenheten för att få veta vad som krävs för just din mark. Blankett för ansökan om planbesked finns under Dokument på den här sidan.

Publicerad av: Marks kommun