Jordbruksmarkspolicy

Senast uppdaterad den 12 april 2022

För att tydliggöra kommunens syn på exploatering av brukningsvärd jordbruksmark har kommunstyrelsen beslutat att en policy för detta ska tas fram. Ett förslag har nyligen varit ute på remiss och bearbetas nu inför antagande.

Förslaget till policy är en fortsättning på den utredning för jordbruksmark som togs fram under 2021 och tydliggör kommunens ställningstaganden i frågan. Till policyn hör även riktlinjer som avses vara till hjälp vid framtida tolkningar av policyn och gällande lagstiftning. För att närmare förklara de ställningstaganden som kommunen gjort i policyn finns två bilagor - en med underliggande resonemang och en sammanställning av aktuella rättsfall. 

Förslaget till policy skickades efter beslut i kommunstyrelsen den 9 februari på remiss till berörda kommunala nämnder och råd, samt till berörda intresseorganisationer. Sista dag att svara på remissen var den 28 mars 2022. Nu sammanställs inkomna yttranden och policyn bearbetas inför antagande, vilket avses ske innan sommaren 2022. 

Publicerad av: Marks kommun