Målbild Kinna centrum 2030

Senast uppdaterad den 8 september 2021

Målbilden Kinna centrum 2030 avses utgöra en gemensam bild av vilken plats Kinna centrum ska vara i framtiden och har baserats på en medborgardialog. Ett förslag till målbild hanteras nu politiskt för antagande.

Målbilden för Kinna centrum 2030 ska ge en samlad bild av hur Kinna centrum ska utvecklas som en helhet och som en god gestaltad livsmiljö under de kommande åren. Eftersom målbilden ska utgöra en gemensam bild för både kommunen och andra aktörer har den tagits fram i nära samverkan med medborgare, näringsliv och andra intressenter – på så sätt är målbilden tänkt att utgöra ett handslag mellan alla dessa parter.

Beslutet om att utforma en målbild som kan utgöra ett paraplydokument över alla pågående arbeten i centrum fattades av kommunstyrelsen i oktober 2020, men arbetet är också en fortsättning på och utveckling av de tidigare planeringsprocesser som har pågått i centrum under de senaste åren.

Medborgardialogen som ligger till grund för arbetet baserades på Sveriges kommuner och regioners modell för medborgardialog i komplexa frågor.

Under perioden december 2020 till och med mars 2021 genomfördes en perspektivinsamlingsfas, som syftade till att kartlägga vad dialogen behövde handla om. Perspektivinsamlingen som genomfördes bestod av flera delar – under vintern pågick dels inläsning av tidigare insamlat material, dels intervjuer med utvalda nyckelpersoner. Utöver det fanns det även möjlighet att tycka till om centrumutvecklingen i en digital perspektivinsamlingskarta mellan den 17 december 2020 och den 31 januari 2021. De sammanställda resultaten stämdes därefter av i flertalet olika forum och sammanslutningar för att säkerställa att bilden av situationen och de viktiga frågorna var så komplett som möjligt. Bland annat fördes dialog med fastighetsägare och handlare i Kinna centrum, de olika kommunala råden (näringslivsrådet, pensionärsrådet, funktionshinderrådet, samt trygghets- och säkerhetsrådet), kommunstyrelsens arbetsutskott och även med de byalag som önskade delta. 

Mellan slutet av mars och slutet av april 2021 pågick processens dialogfas, som innebar att samtal fördes i arbetsgrupper där olika perspektiv fanns representerade - arbetsgruppernas sammansättning varierade över tid, men de som ingick var fastighetsägare, handlare, näringsidkare, politiker, tjänstepersoner, pensionärs- och funktionshinderrepresentanter samt markbor av olika åldrar och med olika bakgrund. Samtalen utgick från resultaten från perspektivinsamlingen. 

Utöver dialogen i arbetsgrupperna skedde även kompletterande dialog med högstadie- och gymnasieelever. 

Tack för engagemanget!

Både under perspektivinsamlingsfasen och dialogen bidrog ett stort antal markbor med synpunkter, tid och engagemang. Detta har varit av otroligt stor vikt för arbetet. 

Ta del av insamlade perspektiv och slutsatser från dialogen

De perspektiv på centrumutvecklingen som samlades in under vinterns  perspektivinsamling finns sammanställda i sin helhet i en perspektivrapport. Denna finns att ta del av på denna sida och utgjorde ett avstamp och ett underlag för den fortsatta dialogprocessen. 

Om perspektivinsamlingen till stor del handlade om att identifiera frågorna var fokus för dialogfasen att tillsammans börja hitta svaren på frågorna. Nu är dialogfasen avslutad och utkomsten av denna finns också den att ta del av här på sidan i en dialogsammanställning. 

Vad händer nu? 

Nu har ett förslag till målbild formats, baserat på utkomsten av dialogprocessen. Förslaget till målbild har hanterats för antagande av kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 september. Slutgiltigt beslut om att anta målbilden fattas av kommunstyrelsen - ärendet kommer att hanteras den 29 september. 

Via den här länken kan du ta del av förslaget till målbild, som är digitalt. 

Publicerad av: Marks kommun