Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Målbild Kinna centrum 2030

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Nu pågår arbetet med att utforma en målbild för Kinna centrum 2030. Målbilden ska bli en gemensam bild av vilken plats Kinna centrum ska vara i framtiden och kommer att baseras på en medborgardialog.

Målbilden för Kinna centrum 2030 ska ge en samlad bild av hur Kinna centrum ska utvecklas som en helhet och som en god gestaltad livsmiljö under de kommande åren. Eftersom målbilden ska utgöra en gemensam bild för både kommunen och andra aktörer ska den tas fram i nära samverkan med medborgare, näringsliv och andra intressenter – på så sätt ska målbilden kunna utgöra ett handslag mellan alla dessa parter.

Beslutet om att utforma en målbild som kan utgöra ett paraplydokument över alla pågående arbeten i centrum fattades av kommunstyrelsen i oktober 2020, men arbetet är också en fortsättning på och utveckling av de tidigare planeringsprocesser som har pågått i centrum under de senaste åren.

Medborgardialogen som ligger till grund för arbetet baseras på Sveriges kommuner och regioners modell för medborgardialog i komplexa frågor, vilket innebär att en perspektivinsamlingsfas, som syftade till att tydliggöra vad dialogen behöver handla om, genomfördes från och med december 2020 till och med mars 2021. I slutet av mars 2021 går processen in i nästa skede - dialogfasen. 

Perspektivinsamlingsfasen som genomfördes bestod av flera delar – under vintern pågick dels inläsning av tidigare insamlat material, dels intervjuer med utvalda nyckelpersoner. Utöver det fanns det även möjlighet att tycka till om centrumutvecklingen i en digital perspektivinsamlingskarta mellan den 17 december 2020 och den 31 januari 2021. De sammanställda resultaten stämdes därefter av i flertalet olika forum och sammanslutningar för att säkerställa att bilden av situationen och de viktiga frågorna var så komplett som möjligt. Bland annat fördes dialog med fastighetsägare och handlare i Kinna centrum, de olika kommunala råden (näringslivsrådet, pensionärsrådet, funktionshinderrådet, samt trygghets- och säkerhetsrådet), kommunstyrelsens arbetsutskott och även med de byalag som önskade delta. 

Tack för engagemanget!

I perspektivinsamlingskartan lämnades nästan 250 kommentarer, som tillsammans med de nästan 100 andra interaktionerna i den digitala kartan och övrigt material utgör ett gediget underlag för det fortsatta dialogarbetet.

Ta del av insamlade perspektiv

De perspektiv på centrumutvecklingen som samlades in under  perspektivinsamlingen finns nu sammanställda i sin helhet i en perspektivrapport. Denna finns att ta del av på denna sida och utgör ett avstamp och ett underlag för den fortsatta dialogprocessen. De insamlade perspektiven är tack vare ett stort engagemang från våra kommuninvånare och andra inblandade väldigt många och målar upp en rik bild, som är till stor hjälp i det fortsatta arbetet med målbilden.

Det fortsatta arbetet

Nu pågår dialog om det framtida Kinna centrum i mindre, blandade arbetsgrupper där olika perspektiv finns representerade. Arbetsgrupperna arbetar med de fyra temaområden som kunde formuleras utifrån perspektivinsamlingen och om fokus för processen hittills har varit att identifiera de viktiga frågorna börjar vi nu försöka nysta i vad svaren på de frågorna kan tänkas vara. 

Efter dialogen i arbetsgrupperna kommer ytterligare avstämningar gentemot en bredare allmänhet och andra grupper att göras, för att förankra och  vidareutveckla de svar arbetsgrupperna har kommit fram till. 

Informationsmöte den 30 mars 2021

Tisdag den 30 mars klockan 18:00 hölls det ett digitalt informationsmöte om det pågående arbetet - fokus låg på resultaten från den perspektivinsamling som gjorts och vad som händer just nu i det pågående dialogarbetet.

En film med den information som delgavs på mötet kommer att publiceras här på kommunens hemsida i efterhand, men har försenats på grund av tekniska problem. Informationen kommer därför att komma upp efter påsk. 

Publicerad av: Marks kommun