Målbild Kinna centrum 2030

Senast uppdaterad den 22 januari 2021

Nu pågår arbetet med att utforma en målbild för Kinna centrum 2030. Målbilden ska bli en gemensam bild av vilken plats Kinna centrum ska vara i framtiden och kommer att baseras på en medborgardialog. Nu finns det möjlighet att tycka till om hur centrum ska utvecklas.

Målbilden för Kinna centrum 2030 ska ge en samlad bild av hur Kinna centrum ska utvecklas som en helhet och som en god gestaltad livsmiljö under de kommande åren. Eftersom målbilden ska utgöra en gemensam bild för både kommunen och andra aktörer ska den tas fram i nära samverkan med medborgare, näringsliv och andra intressenter – på så sätt ska målbilden kunna utgöra ett handslag mellan alla dessa parter.

Beslutet om att utforma en målbild som kan utgöra ett paraplydokument över alla pågående arbeten i centrum fattades av kommunstyrelsen i oktober 2020, men arbetet är också en fortsättning på och utveckling av de tidigare planeringsprocesser som har pågått i centrum under de senaste åren.

Medborgardialogen som ligger till grund för arbetet baseras på Sveriges kommuner och regioners modell för medborgardialog i komplexa frågor, vilket innebär att en perspektivinsamlingsfas, som syftar till att tydliggöra vad dialogen behöver handla om, genomförs under vintern. Därefter sker själva dialogfasen under våren 2021.

Perspektivinsamlingsfasen består av flera delar – under vintern pågår dels inläsning av tidigare insamlat material, dels intervjuer med utvalda nyckelpersoner. 

Tyck till i den digitala kartan

Utöver detta finns det nu möjlighet att tycka till om centrumutvecklingen i en digital perspektivinsamlingskarta, som du hittar här.

I perspektivinsamlingskartan testas påståenden om centrumutvecklingen som har hämtats dels från intervjuer, dels från tidigare insamlat och utarbetat material. Du som medborgare har nu möjlighet att reagera och kommentera på de olika påståendena.

Perspektivinsamlingskartan kan komma att uppdateras vid behov och kommer att hållas öppen minst till och med den 31 januari 2021. 

 

Publicerad av: Marks kommun