Målbild Kinna centrum 2030

Senast uppdaterad den 29 oktober 2021

Målbilden för Kinna centrum 2030 utgör en gemensam bild av vilken plats Kinna centrum ska vara i framtiden och har baserats på en medborgardialog. Målbilden har nu antagits av kommunstyrelsen.

Målbilden för Kinna centrum 2030 ger en samlad bild av hur Kinna centrum ska utvecklas som en helhet och som en god gestaltad livsmiljö under de kommande åren. Eftersom målbilden avses utgöra en gemensam bild för både kommunen och andra aktörer har den tagits fram i nära samverkan med medborgare, näringsliv och andra intressenter – på så sätt är målbilden tänkt att utgöra ett handslag mellan alla dessa parter.

Beslutet om att utforma en målbild som kan utgöra ett paraplydokument över alla pågående arbeten i centrum fattades av kommunstyrelsen i oktober 2020, men arbetet är också en fortsättning på och utveckling av de tidigare planeringsprocesser som har pågått i centrum under de senaste åren.

Medborgardialogen som ligger till grund för arbetet baserades på Sveriges kommuner och regioners modell för medborgardialog i komplexa frågor.

Tack för engagemanget!

Både under perspektivinsamlingsfasen och dialogfasen bidrog ett stort antal markbor med synpunkter, tid och engagemang. Detta har varit av otroligt stor vikt för arbetet. Insamlade perspektiv från perspektivinsamlingen och anteckningar från dialogfasen har summerats i en perspektiv- samt en dialogsammanställning, vilka finns att ta del av på denna sida.

Vad händer nu? 

Den målbild för det framtida Kinna centrum som formades utifrån dialogprocessen antogs av kommunstyrelsen den 29 september 2021. I kommunstyrelsens beslut ingick även ett beslut om att det fortsatta arbetet med att förverkliga målbilden ska inarbetas i nämndplanen. Utöver detta har ett förslag på en struktur för en re-lanserad arbetsgrupp för centrumutveckling, organiserad under det kommunala näringslivsrådet lagts fram till rådets ledamöter för inspel. Arbetsgruppen föreslås bland annat få i uppdrag att förvalta målbilden samt identifiera kort- och långsiktiga projekt för att förverkliga densamma. 

Via den här länken kan du ta del av målbilden, som är digital.

Publicerad av: Marks kommun