Centrumutvecklingsgruppen Kinna C

Senast uppdaterad den 30 mars 2022

Som en följd av målbildsarbetet för Kinna centrum har centrumgruppen i Kinna re-lanserats, med ett fokus på att arbeta för att förverkliga målbilden.

Samverkan för utveckling

Den nya centrumutvecklingsgruppen är organiserad under näringslivsrådet och består av representanter från kommunen (tjänstemän), fastighetsägarna och näringsidkarna i Kinna centrum. Ett forum för samverkan mellan dessa parter föreslogs i målbilden för Kinna centrum som en av de tre viktigaste delarna i att fortsatt arbeta för att realisera målbilden. 

Gruppens uppgifter

Centrumutvecklingsgruppen har tre uppgifter, nämligen att: 

- Utveckla och förvalta målbilden

- Identifiera kort- och långsiktiga projekt för att förverkliga målbilden

- Skapa engagemang för att säkerställa finansiering och verkställande av målbilden. 

Under centrumutvecklingsgruppen avses arbetsgrupper för specifika projekt skapas - hela tiden med utgångspunkt i målbilden för Kinna centrum 2030. 

Vad har vi gjort hittills? 

Den re-lanserade centrumutvecklingsgruppen hade sitt första möte i januari 2022 och beslutade som första åtgärd att starta en arbetsgrupp för det sommartorgprojekt på Mor Kerstins torg, som föreslagits i målbilden. Mer om arbetet i den arbetsgruppen kan du läsa här. 

Ytterligare frågor som centrumutvecklingsgruppen har beslutat att driva på för är: 

1. Att verka för att vi ska komma vidare med den i målbilden föreslagna funktionen centrum-/platsutvecklare, som skulle kunna bli en viktig brygga mellan den privata och den kommunala sidan och en viktig del i att säkerställa att arbetet med att nu realisera målbilden går framåt.

2. Ett gestaltningsprogram för Kinna centrum, vilket också detta föreslås i målbilden, som ett viktigt redskap för att åstadkomma visuell samordning och gestaltningsmässiga vinningar 'på köpet', när åtgärder som ändå skulle göras genomförs.

3. Att anordna ett gemensamt platsbesök på i första hand Mor Kerstins torg, tillsammans med berörda instanser inom kommunen och berörda privata aktörer. Detta för att lägga grunden för en förstudie för framtida förbättringsåtgärder på platsen. Även Sätraplan och Stationsgatan är prioriterade platser att se över tillsammans. 

Publicerad av: Marks kommun