Målbild Kinna centrum 2030 har antagits

Senast uppdaterad den 17 oktober 2021

Den 29 september valde en enig kommunstyrelse att anta målbilden för det framtida Kinna centrum. Här kan du ta del av den digitala målbilden.

En samlad bild av centrumutvecklingen

Målbild Kinna centrum 2030 har utarbetats på uppdrag av kommunstyrelsen och ger en samlad bild av centrumutvecklingen, pekar ut en gemensam viljeriktning samt ska fungera som ett paraplydokument över de arbeten som pågår och som kommer att pågå i Kinna centrum under de kommande åren. Målbilden omfattar både kommunala projekt och utvecklingsförslag som kommunen och andra aktörer kan genomföra tillsammans – ingen aktör kan ensam förverkliga målbilden.

Ta del av målbilden

Målbilden är i sitt huvudformat en digital produkt och nås via denna länk. Målbilden finns även i en populärversion och en utskriftsversion, vilka även dessa går att nå via länken ovan. Vill du läsa mer om målbildsarbetet kan du göra det här, på kommunens hemsida.

Målbildprocessen

Målbild Kinna centrum 2030 har formats utifrån en omfattande dialogprocess, baserad på Sveriges kommuner och regioners modell för medborgardialoger i komplexa frågor. Dialogen har inkluderat fastighetsägare, handlare, näringsliv, högstadie- och gymnasieelever, föreningar, tjänstemän och politiker från olika delar av den kommunala organisationen, de olika kommunala råden, funktionshinder- och pensionärsrepresentanter samt några av kommunens byalag och andra markbor.

Vad händer nu?

Den 29 september 2021 valde en enig kommunstyrelse att anta målbilden för det framtida Kinna centrum. Efter förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott valde man också att besluta att det fortsatta arbetet med att realisera målbilden ska inarbetas i nämndplanen.

För att få en kontinuitet i dialogen mellan olika parter med möjlighet att påverka centrumutvecklingen och i syfte att aktivt kunna arbeta tillsammans med att förverkliga målbilden har en re-lanserad arbetsgrupp för centrumfrågor föreslagits formeras under kommunens näringslivsråd. Ett formellt förslag till gruppsammansättning ska läggas fram vid näringslivsrådets nästa sammanträde, i slutet av oktober.

Publicerad av: Marks kommun