Målbild Skene centrum 2035

Senast uppdaterad den 21 januari 2022

Den 15 december 2021 beslutade kommunstyrelsen att ett förslag till målbild för Skene centrum 2035 ska utarbetas. Målbilden kommer likt den för Kinna centrum att utformas genom en medborgardialog.

Ett naturligt nästa steg

Efter att målbilden för Kinna centrum 2030 antogs av kommunstyrelsen i slutet av september 2021 är det ett naturligt nästa steg att nu rikta blicken vidare mot denna andra viktiga centrumbildning inom vår flerkärniga centralort, vilket nu alltså ska göras genom arbetet med Målbild Skene centrum 2035

Formas genom dialog 

Förslaget till målbild för Skene centrum kommer likt den för Kinna centrum att utarbetas genom en medborgardialog, baserad på Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) modell för medborgardialoger i komplexa frågor. Detta innebär att en perspektivinsamling - vilken syftar till att kartlägga vilka de viktiga frågorna att prata om är - kommer att inledas under det första kvartalet 2022. Under hösten 2022 planeras därefter för den dialogfas där vi tillsammans ska försöka hitta svaren på frågorna. Ett förslag till målbild ska återrapporteras till kommunstyrelsen innan årsskiftet 2022/2023.

Varför år 2035?

Valet av målår är kopplat till den planerade förbifart Skene, eftersom farligt gods-leden väg 156 idag är ett starkt hämmande element för Skene centrums utveckling. Målbilden avses beskriva både vilka förändringar av Skene centrum som kan göras i närtid och vilka som blir möjliga att genomföra utan de skyddsavstånd som vägen idag medför. 

Tydligt samspel med andra planeringsdokument

Den planerade dialogprocessen om Skene centrum kommer utöver att bidra till formandet av själva målbilden också att tillsammans med dialogen om Kinna utgöra ett viktigt inspel till arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för centrala Mark, vilket pågår parallellt med målbildsarbetet. Målbilden har dock förutsättningar att hantera andra frågor och skalnivåer än den fördjupade översiktsplanen - inte minst mjukare värden som inte på samma sätt ryms i ett dokument som upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (vilket den fördjupade översiktsplanen gör). 

Tidigare arbeten vägs in 

Det är inte första gången tankar om att utveckla Skene centrum figurerar, och tidigare utarbetat material, underlag från dialoger med mera kommer att vägas in som viktiga inspel till det nuvarande arbetet. 

Publicerad av: Marks kommun