Översiktlig planering

Senast uppdaterad den 1 november 2023

Översiktlig planering innebär fysisk planering som ofta genomförs med stöd av plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att arbeta med visioner för framtiden och i dialog med invånare och aktörer i kommunen skapa en gemensam plan för utvecklingen både i orter och omgivande landsbygder.

Översiktsplanen

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Den är ett samlat beslutsunderlag som belyser allmänna intressen (enligt 2 kapitlet i plan- och bygglagen), kommunens miljösituation och hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen.

Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som beskriver inriktningen för bebyggelseutvecklingen och kommunens mark- och vattenanvändning. planen ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, berörda myndigheter och enskilda. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men skall vara vägledande för kommunens och andra myndigheters beslut.

Översiktsplaneprocessen

En översiktsplan bygger på ett brett kunskapsunderlag och det är viktigt med breda arbets- och referensgrupper. En öppen process och kontinuerlig dialog mellan kommunens invånare, förtroendevalda och tjänstemän, samt berörda myndigheter ger en välförankrad översiktsplan. Översiktsplaneprocessen består av flera steg, från att initiera till att anta en färdig plan. Arbetet slutar inte där utan går in i genomförandeskedet sedan vidare till följa upp och utvärdera, innan processen börjar om igen. 

 

 

Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

Ibland kan vissa områden inom en kommun kräva en ökad detaljeringsnivå och en redovisning av ställningstagandena i en större skala, vilket resulterar i en fördjupning av översiktsplanen. Exempel på områden där det kan vara lämpligt att göra fördjupningar är kommunens olika tätorter. Fördjupningar kan också behövas för mark- och vattenområden med särskilda förutsättningar för en viss verksamhet eller områden med stark konkurrens mellan olika intressen. För en fördjupning gäller samma krav på innehåll och förfarande som för den kommunomfattande översiktsplanen.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP)

För planering av specifika förutsättningar eller verksamheter kan översiktsplanen kompletteras med en tematiserad översiktsplan. Den tematiserade översiktsplanen behandlar endast den specifika frågan samt vilka konsekvenser den får på gällande översiktsplan. Med hjälp av tematiserade översiktsplaner kan det vara lämpligt att titta på exempelvis vindkraft, grönstrukturplan med mera. 

 

Publicerad av: Marks kommun