Riktlinjer för bostadsförsörjning

Senast uppdaterad den 23 oktober 2023

Här nedan finner du kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. Det är ett strategiskt viktigt dokument som har i syfte att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder.

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska ligga till grund för arbetet att ta fram attraktiva boendemiljöer. Målen och strategierna ska möjliggöra ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt till bostadsplaneringen i Mark.

Riktlinjernas innehåll

Riktlinjerna för bostadsförsörjning i Marks kommun utgörs av tre delar och presentaras i kartberättelsverktyget storymap. 

Klicka här för att komma till riktlinjerna.

Del 1: Mål och strategier

Del ett inleds med mål och strategier för bostadsförsörjningen i Mark.

Detta avsnitt följs av markanvändningskartor för olika utvecklingsorter
i kommunen. Därefter redovisas kommunens framtida behov av bostäder; bostadsbehoven utgör grunden för de mål och strategier för bostadsförsörjning
som tagits fram.

Del 2: Handlingsplan

Del två är en handlingsplan som innehåller åtgärder kopplade målen.

Del 3: Bostadsmarknadsanalys

Underlagsmaterialet till del ett och två utgörs av del tre Bostadsmarknadsanalysen vilken bland annat inkluderar nationella, regionala och lokala mål med koppling till bostadsförsörjning, Marks befolknings- och bostadsstruktur samt situationen för olika grupper på bostadsmarknaden.

Boverkets film om Mark

Boverket har gjort en film om Marks arbete med bostadsförsörjningsprogrammet. Syftet är att inspirera andra kommuner i landet hur man hur man jobbar strategiskt med att ta fram fler bostäder och även tar hand om befintliga.

Klicka här för att se filmen!

Publicerad av: Marks kommun