Ny fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst

Senast uppdaterad den 23 oktober 2023

Utifrån översiktsplanens förslag att ta fram fem fördjupade översiktsplaner är vi nu igång med att ta fram en ny fördjupning för Marks Nordvästra del.

Nu har förslaget varit på utställning

Planförslaget fanns tillgängligt för synpunkter under perioden 1 december 2022 - 1 februari 2023. 

Klicka här för att se förslaget.

Förslaget presenteras och finns endast tillgängligt i det digitala kartberättelseverktyget Story map. Ta gärna del av introduktionsfilmen nedan.

 

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är ett viktigt strategiskt dokument som beskriver inriktningen för mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i nordvästra Mark. FÖP:en ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, berörda myndigheter och andra aktörer. Den ska visa kommunens viljeinriktning och skapa gemensamma spelregler för dem som bor, bygger, besöker och verkar i nordvästra Mark.

Planen är inte juridiskt bindande, vilket innebär att den inte kan ses som en definitiv framtid utan som vägledning. Förslagen i denna plan kräver vidare utredning och/eller handläggning enligt plan- och bygglagen.  

Var i processen är vi? 

Förslaget till fördjupad översiktsplan för nordvästra Mark var på samråd vid årskiftet 2018-2019 och har nu reviderats inför utställning. 5 oktober 2022 tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att ställa ut förslaget. Utställning är det sista tillfället att lämna synpunkter innan förslaget antas. Se process nedan.  

 

 Samrådsförslaget finns att ta del av nedan. Synpunkter ska ej ges på denna handling!

Publicerad av: Marks kommun