Antagna översiktsplaner

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

Arbetet med en ny översiktsplan för Marks kommun pågår. Nedan listas antagna översiktsplaner som gäller till dess den nya översiktsplanen vunnit laga kraft.

Antagna fördjupningar i den gällande översiktsplanen hittar du i strukturen till vänster. 

Kf = Antagen i kommunfullmäktige
Lk = Laga kraft

Publicerad av: Marks kommun