Kommunalt fokus på människors möjligheter i översiktsplanen

Riksväg 41, ett av Marks två huvudstråk.

Foto: Riksväg 41, ett av Marks två huvudstråk. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 19 augusti 2021

Hur ska Mark växa och utvecklas framöver? Svaren finns i kommunens översiktsplan (ÖP). Från kommunledningens sida betonas en stark vilja att möjliggöra – inte försvåra:
- Vi ska inte styra för mycket utan det är människors egna behov och avgöranden som ska prioriteras. Det har genomsyrat hela vårt arbete med ÖP:n, säger Tomas Johansson, kommunalråd (M).

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Den är inte juridiskt bindande utan anger kommunens vilja för användningen av mark och vatten.

- Planen är grunden för kommunen och ett hjälpmedel för alla som bor och verkar i Mark – unga som gamla, nyinflyttade som redan etablerade, berättar Tomas Johansson.
Översiktsplanen förnyas varje mandatperiod och innehåller bland annat en rad fokusområden (se mer nedan). I den gällande planen betonas den enskildes möjligheter – både som privatperson och som näringsidkare.

Enkelt att bo och verka i Mark

- Vi vill göra det enkelt att bygga och bo i kommunen. Det ska vara stort utrymme för den enskilda individens initiativ, just för att göra det möjligt att bo, verka och utvecklas i Mark på bästa sätt.
En del i kommunens fortsatta attraktivitet är en individuell utveckling av hela Mark.
- Det innebär bland annat att vi ska ta hänsyn till orternas egna förutsättningar och möjligheter.

Huvudstråken

Med riksväg 41 och länsväg 156 som korsar Mark finns två naturliga huvudstråk som bidrar till att knyta Mark närmare Göteborg, Borås och Varberg. Just fortsatt integrering med övriga regionen ses som betydelsefull.
Områdena utmed stråken ligger närmast kollektivtrafik, här är det lättast att pendla och restiden såväl till centralorten som utanför kommungränsen kortast.

Mångfald av attraktiva miljöer

Översiktsplanen prioriterar utbyggnad kring stråken för att stärka kommundelarnas olika egenarter och på så vis skapa en mångfald av attraktiva miljöer.
Kinna med Skene och Örby är den centrala knutpunkten i Mark där full service bör finnas inom olika områden.

Livskraftiga orter

Här finns livskraftiga orter i stråkens utvecklingsnoder med bra kollektivtrafik, pendlingsnoder som Björlanda och Källarbacken, länkade noder med bra förbindelser med stråken plus en levande landsbygd med andra värden än närhet till kollektivtrafik och service.
- Vi ser att Mark ska växa såväl utmed stråken som utanför. Mark ses som attraktiv kommun med ökad inflyttning och då vill vi ta vara på alla möjligheter som ges för att den utvecklingen ska fortsätta, säger Tomas Johansson.

Marks fokusområden i den nya översiktsplanen:

  • Attraktiva livsmiljöer
  • Ett vitalt näringsliv
  • Värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • En allsidig infrastruktur
  • Energi och miljö för framtiden

Läs mer:
Här finns information om den nya översiktsplanen att ta del av: https://www.mark.se/bygga-och-bo/samhallsplanering/oversiktsplan/antagna-oversiktsplaner/

 

Publicerad av: Marks kommun