Fördjupad översiktsplan Mark Nordväst

Senast uppdaterad den 25 augusti 2021

Förslaget till fördjupad översiktsplan för nordvästra Mark samråddes vintern 2018-2019 och revideras nu inför granskningsskedet. Förslaget planeras ställas ut för granskning under hösten 2021.

Förslaget till fördjupad översiktsplan revideras

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är ett viktigt strategiskt dokument som beskriver inriktningen för mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i nordvästra Mark. FÖP:en ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, berörda myndigheter och andra aktörer. Den ska visa kommunens viljeinriktning och skapa gemensamma spelregler för dem som bor, bygger, besöker och verkar i nordvästra Mark.

Ett förslag till fördjupad översiktsplan samråddes mellan den 5 november 2018 och den 7 januari 2019 och revideras nu inför granskningsskedet. Förslaget till fördjupad översiktsplan avses ställas ut för granskning under hösten 2021.

Samrådsförslaget finns att ta del av på denna sida.

Publicerad av: Marks kommun