Fördjupad översiktsplan centrala Mark

Senast uppdaterad den 18 januari 2023

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för centrala Mark kommer att behandla Kinna, Skene, Örby, Rydal och Berghem. Arbetet med FÖP:en inleddes under hösten 2021.

Samhällsutvecklingsenheten har fått i uppdrag att utarbeta en fördjupad översiktsplan för centrala Mark. Fördjupningsområdet är utpekat i kommunens gällande översiktsplan och inkluderar orterna Kinna, Skene, Örby, Rydal och Berghem med omland.

Beslut om att starta arbetet fattades av kommunstyrelsen den 15 december 2021.

När mer information finns i ärendet kommer denna att publiceras här. Bilden nedan kommer från den kommunövergripande översiktsplanen och redovisar vilket område som kommer att omfattas av arbetet.

Publicerad av: Marks kommun