Fördjupad översiktsplan centrala Mark

Senast uppdaterad den 25 augusti 2021

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för centrala Mark kommer att behandla Kinna, Skene, Örby, Rydal och Berghem. Arbetet med FÖP:en kommer att inledas under hösten 2021.

Samhällsutvecklingsenheten har fått i uppdrag att utarbeta en fördjupad översiktsplan för centrala Mark. Fördjupningsområdet är utpekat i kommunens gällande översiktsplan och inkluderar orterna Kinna, Skene, Örby, Rydal och Berghem.

När mer information finns i ärendet kommer denna att publiceras här. Bilden nedan kommer från den kommunövergripande översiktsplanen och redovisar vilket område som kommer att omfattas av arbetet.

Publicerad av: Marks kommun