Ny fördjupning av översiktsplan - Mark Nordväst

Senast uppdaterad den 20 juni 2017

För att kunna göra mer detaljerade och komplexa avvägningar inom den nordvästra delen av Marks kommun krävs en ökad detaljeringsnivå på både kartor och redovisning av ställningstaganden.

Idag finns flera planer inom området Mark Nordväst med antagandedatum i kommunfullmäktige:

  • Mark NV - Komplettering av ÖP 90 för Mark (1997-12-16)
  • Översiktsplan för Marks kommun, delen Fotskäls samhälle (1991-06-25)
  • Hyssna, Fördjupad del av översiktsplan 90 för Mark (1996-12-17)
  • Sätila, Fördjupning av översiktsplan 90 för Mark (2003-10-21)

Förutsättningarna för mark- och vattenanvändningen har förändrats i den nordvästra delen av kommunen sedan dessa planer antogs. De ger inte längre någon tillräcklig vägledning för de som använder planerna i sitt arbete. I samband med att en ny kommunövergripande översiktsplan har upprättas är det till fördel att parallellt arbeta med fördjupningen för kommunens nordvästra del. Efterfrågan på byggnation är dessutom stor i detta område.

I oktober 2013 gav kommunstyrelsen bygg- och miljökontoret i uppdrag att upprätta en ny fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Mark nordväst.

För att skapa ytterligare dialog med invånarna i Mark nordväst genomfördes under 2014 två kommunikationsaktiviteter, en utanför Hyssna handel i Hyssna och en vid Carlssons i Sätila. Kommunen mötte boende i Hyssna och Sätila och fick därmed  möjlighet att utbyta tankar och synpunkter gällande ortens utveckling. Anteckningar från dessa möten finns nedan på denna sida.

Bygg- och miljökontoret arbetar med att ta fram en samrådshandling.

Syfte och mål

Syftet med en ny fördjupning för nordvästra delen av Mark är att bryta ner den kommunövergripande översiktsplanens strategier och arbeta med dem i en större skala. Den kommer att utgöra ett underlag som är tillräckligt detaljerat för att fungera som program för kommande detaljplanering samt underlag för att kunna göra lämplighetsbedömningar och avvägningar vid förhandsbesked och bygglov. Syftet med att upprätta en fördjupning för hela den nordvästra delen är att skapa en helhetsbild och synliggöra förhållandet mellan tätorterna och den omgivande landsbygden.

Målet är att skapa en hållbar och attraktiv utbyggnad av den nordvästra delen i enlighet med översiktsplanens intentioner och strukturbild. Bebyggelseutvecklingen ska förenas med efterfrågan av naturnära boende utan att öka belastningen på miljön.

Avgränsning

Den geografiska avgränsningen för fördjupningsområdet Nordväst illustreras med grönt på bilden intill. De orter med omland som ingår är Sätila, Hyssna, Fotskäl, Hajom, Tostared och Ubbhult. Vid gränsdragning har hänsyn tagits till sockengränser och andra administrativa gränser. Gränserna är preliminära och får preciseras inom ramarna för det fortsatta planarbetet. 

Publicerad av: Marks kommun