Ny översiktsplan för Mark

Senast uppdaterad den 10 februari 2017

I september 2010 beslutade kommunstyrelsen att en ny kommunövergripande översiktsplan ska tas fram. Arbetet har letts av bygg- och miljökontoret och en styrgrupp (kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnders presidier).

Som en första milstolpe i arbetet med en ny översiktsplan för Mark definierades en inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet bland annat med utgångspunkt från genomfört dialogarbete. Inriktningen sammanfattar tidiga och övergripande diskussioner om viktiga frågor för kommunens framtida utveckling. Den ger också en vägledning om de politiska visionerna för den fysiska planeringen. Inriktningen har prövats i samband med att ny kunskap kommer fram i arbetet med samrådsförslaget.

Kommunfullmäktiges beslut om det fortsatta översiktsplanearbete finner du under Dokument längre ner på sidan. 

Dialogarbete och seminarier

Under senhösten 2010 påbörjades arbetet med vardagslivskartläggningen, främst i byalagen med också i andra grupper. De fick i uppgift att beskriva hur vardagen ser ut för människor i de olika kommundelarna och hur närmiljön upplevs och används. Deras uppgift var också att delge oss deras tankar, idéer och synpunkter om kommunens framtida utveckling. Alla intresserade var välkomna att delta i någon av de 20 arbetsgrupper som jobbade med vardagslivskartläggningen och bidra med sina kunskaper och synpunkter. Det inkomna materialet utgör en del av det planeringsunderlag som vi tagit hänsyn till i arbetet med översiktsplanen.

En seminarieserie om viktiga frågor för Marks utveckling

Under våren 2011 anordnades en seminarieserie öppet för alla intresserade. De hölls på Kunskapens Hus i Skene. Det gav oss och kommuninvånarna möjlighet att lyssna på inspirerande föreläsningar, samt att diskutera viktiga framtidsfrågor med inbjudna experter och förtroendevalda.

Andra möjligheter att tycka till om översiktsplanen

Vardagslivskartläggningen och seminarieserien var ett sätt att vara med och dela med sig av sin kunskap, lokalkännedom och tankar inför framtiden samt inspireras och lära sig mer om de olika aspekter av den hållbara utvecklingen och den fysiska planeringen. Möjlighet att påverka planeringen har funnits genom hela översiktsplaneprocessen genom samråd 2014-05-19 till 09-26 och utställning 2016-08-01till 10-01. Efter utställningen hösten 2016 har översiktsplanen bearbetats efter de synpunkter som kommit in och som har blivit tillgodosedda enligt utställningsutlåtandet. Under våren kommer planen att behandlas politiskt och ett beslut väntas våren 2017.

Publicerad av: Marks kommun