Underlag till översiktsplaneringen

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

En översiktsplan bygger på ett brett kunskapsunderlag. Mycket av underlaget finns inom kommunens olika förvaltningar, hos andra myndigheter bland annat Länsstyrelsen, men också hos våra kommuninvånare. Ibland behöver ny kunskap samlas in och nya utredningar göras.

I översiktsplaneringen arbetar vi kontinuerligt med att samla in relevant kunskapsunderlag, bedöma det, samt ibland sammanställa i tematiska rapporter.

Vindkraftsutredning

Som exempel har vi tagit fram en vindkraftsutredning, där vi har samlat och sammanställt underlaget som är relevant för att bedöma möjligheter till etablering av vindkraft i kommunen. 

Landskapsanalys

Som underlag till översiktsplanen och till vindkraftsutredningen har vi också tagit fram en landskapsanalys för kommunen som ger en övergripande beskrivning av landskapet utifrån ett helhetsperspektiv. 

Vardagslivskartläggning

Kommunens invånare har bidragit med sin kunskap av hur vardagen fungerar och hur närmiljön används och upplevs genom att delta i en vardagslivskartläggning. Denna nulägesbild samt deltagarnas tankar och idéer om orternas och bygdens utvecklingspotential och framtida utmaningar finns samlad i en rapport. 

Publicerad av: Marks kommun