Landskapsanalys

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

En kommunövergripande landskapsanalys har tagits fram som ett underlag till översiktsplaneringen. Den belyser landskapet i Marks kommun på ett övergripande nivå och utifrån ett helhetsperspektiv.

Analysen identifierar kommunens olika landskapstyper och karaktärsområden. Genom att ha en karaktärsbeskrivning av kommunens landskap har vi ett gemensam punkt för att diskutera förändringar.

I landskapsanalysen har kommuninvånarnas kunskap om deras omgivning, som har hämtats in i vardagslivskartläggningen, tagits till vara.

Rapporten Landskapsanalys – en övergripande beskrivning av landskapet finns i sin helhet i spalten till höger.

Rapporten har upprättats i samarbetet mellan Marks kommun och konsulten Radar arkitektur & planering.

Publicerad av: Marks kommun