Vardagslivskartläggning

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

Under vintern 2010-2011 har 20 grupper arbetat med en vardagslivskartläggning. Grupperna runt om i kommunen har i de flesta fall varit samlade kring byalag, men inbjudan för deltagande i vardagslivskartläggningen har gått ut till alla kommuninvånare via hemsidan, utskick och annonsering i lokalpressen.

Vår avsikt var att skapa så breda grupper som möjligt med hänsyn till ålder, kön, kulturell bakgrund med mera. Kartläggningen har syftat till att förbättra vårt kunskapsunderlag inför arbetet med en ny översiktsplan för Mark, men även för att starta en dialog om viktiga frågor för Marks utveckling som planen ska behandla.

Uppgiften som byalagen och andra grupper har arbetat med påbörjades i slutet av oktober 2010 och lämnades in under februari 2011. Uppgiften syftade till att hämta in lokal och specifik kunskap från kommuninvånarna för att ge oss en nulägesbild av hur vardagen fungerar och hur närmiljön används och upplevs. Utöver det fick man framföra sina tankar och idéer om orternas/bygdernas utvecklingspotential och framtida utmaningar.

Den 9 april anordnades en workshop för att avrunda vardagslivskartläggningen. Representanter från byalagen och förtroendevalda möttes vid denna workshop i en framåtsyftande och gemensam övning. En av de frågor som berördes vid workshopen var till exempel vindkraft. Var och hur kan vi bygga vindkraft för att ta vårt miljöansvar, samtidigt som vi tillgodoser invånarnas hälsa och säkerhet och bevarar kommunens fina landskaps-, kultur- och naturvärden? 

Två andra seminarietillfällen anordnades under våren 2011 som gav inspiration och kunskap om hållbar utveckling och andra för Mark viktiga utmaningar. 

I arbetet har också barn och ungdomar engagerats på olika sätt. En samhällsklass på gymnasiet med samhällsplanering på schemat har arbetat med samma material som byalagen. Vid ett tillfälle bjöds även barn och ungdomar till en framtidsverkstad, där barnen fick måla, rita, dikta och berätta om sin vardag samt framföra sina framtidsvisioner.

I rapporten "Vardagslivskartläggning - en kunskapande process med medborgarsamverkan" kan du läsa mer om arbetet. 

Vad händer sen?

I det inkomna materialet och i dialogen som vardagslivskartläggningen satte igång har vi fått en ovärderlig kunskap med många tankar och idéer om vår kommun och Marks framtid. Alla tankar och idéer kan inte tas till vara i översiktsplanen men blir till ett bra underlag i annan planering. Några av de inkomna synpunkter behöver lyftas till och ses över av andra berörda.

Översiktsplaneprocessen är en lång process och det är många avvägningar och ställningstaganden på vägen till en färdig plan. Genom vardagslivskartläggningen har kommuninvånarna fått möjlighet att i ett tidigt skede av planeringen tillföra sina kunskaper om kommunen, men också framföra sina tankar om Marks framtid. Det blir fler tillfällen att lämna synpunkter på det förslag till översiktsplan som kommunen tar fram. För mer information om översiktsplanearbetet se Ny översiktsplan för Mark till vänster.

Deltagare i kartläggningen

Aktiva Örbybor, Berghems hembygdsförening, Björketorps byalag, Byalaget Rydals Framtid, Fotskäls byalag, Fritsla byalag, Gullbergs byalag, Hajoms byalag, Horredsortens byalag, Hyssna byalag, Kinna, Kinnahult, Skephults byalag, Skene, Sätila sockens byalag, Torestorps framtid, Tostareds byalag, Ubbhult, Älekulla byalag, Öxabäcks bygdelag. 

Publicerad av: Marks kommun