Vindkraftsutredning

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

Ett av många planeringsfrågor som kommer att behandlas i den nya översiktsplanen är vindkraft.

För att få ett helhetsgrepp om var i kommunen det på sikt kan vara möjligt att planera för vindkraft, har vi i en utredning samlat in, sammanställt och analyserat olika relevanta förutsättningar. Det handlar bland annat om hänsyn till de boende, kultur-, natur- och landskapsvärden, vindförhållandena.

Omprövning av strategier och utveckling

I arbetet med den nya översiktsplanen kan gällande strategier för kommunens utveckling komma att omprövas. Det arbetet är igång, men alla planeringsfrågor är inte utredda än. I den utredningen redovisas därför de preliminära utredningsområden för vindkraft i Marks kommun. De behöver stämmas av ytterligare, innan de slutliga vindkraftsområdena kan arbetas in i samrådshandlingen till översiktsplanen, konsekvensbeskrivas, politiskt behandlas och skickas ut på samråd.

Läs rapporten för mer information

Rapporten Vindkraftsutredning finns under Dokument nedan. Vindkraftsutredningen har tagits fram med hjälp av Boverkets stöd för planeringsinsatser för vindkraft. 

Publicerad av: Marks kommun