Tematiskt tillägg till översiktsplan för Marks kommun med riktlinjer för eventuell exploatering inom vattenskyddsområden

Senast uppdaterad den 14 december 2020

Ett tematiskt tillägg görs för att tillgodose ett allmänt intresse. Här gäller det vattenskyddsområden och dess sårbarhet. Ett tematiskt tillägg är kommunövergripande och omfattar hela Marks kommun. Förslaget ligger nu ute för samråd under tiden 2020-11-16 till 2021-01-10.

Marks kommun antog 2017-04-20 Översiktsplan för Marks kommun, vilken vann laga kraft 2017-05-25. Översiktsplanen är ett politiskt strategiskt dokument som behandlar mark- och vattenanvändningen i hela kommunen, med ett tidsperspektiv fram till 2030. 

Samhällsutvecklingsenheten har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen med riktlinjer för eventuell exploatering inom vattenskyddsområden. Förslaget godkändes för samråd i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14.

Ett tillägg kan behöva tas fram på grund av att nya behov har uppstått sen översiktsplanen antogs. En annan anledning kan vara, som i det här fallet, att det inte finns tillräckligt tydliga strategier kring frågan. Det här tillägget gäller vattenskyddsområden och dess sårbarhet.

Samrådet är till för att samla information från länsstyrelsen och andra som har intresse av förslaget i ett tidigt skede av processen.

Digitalt förslag 

Det tematiska tillägget till översiktsplan består av en interaktiv digital karta där text och kartor är sammankopplade. Planen består av två textkapitel (flikar) Inledning och Konsekvensbeskrivning samt 14 flikar med namngivna vattenskyddsområden. I varje vattenskyddsområde finns en karta med information och riktlinjer. I de två sista flikarna finns även en läsanvisning och ett formulärför att lämna synpunkter.

Samrådsförslaget visas här i den interaktiva digitala kartan 

Se film
I filmen besvarar översiktsplanerare Åsa Hagnestål och projektledare VA Åsa Evaldsson  frågorna:  

  • Vad är en översiktsplan? 
  • Vad är ett tematiskt tillägg till översiksplanen?
  • Varför behövs det här tillägget? 
  • Det finns skyddsföreskrifter för de flesta vattenskyddsområden i kommunen. Vad utgör skillnaden på föreskrifterna och tillägget?
  • Ibland gränsar områden med mycket hög sårbarhet till den yttre gränsen för vattenskyddsområden. Hur ska man förhålla sig utanför gränsen?

Synpunkter

på förslaget kan lämnas här, i kartan 

Synpunkter kan också lämnas skriftligt per brev till SBF Samhällsutvecklings-
enheten 511 80  KINNA eller e-post sue@mark.se senast den 10 januari 2021. 
Märk yttrandet med KS 2017-147 212.

Har du frågor?

Åsa Hagnestål e-post asa.hagnestal@mark.se telefon 0320 21 71 17
Ing-Marie Sjöblom e-post ing-marie.sjoblom@mark telefon 0320 21 70 22

Publicerad av: Marks kommun