Tematiskt tillägg till översiktsplan för Marks kommun med riktlinjer för eventuell exploatering inom vattenskyddsområden

Senast uppdaterad den 25 augusti 2021

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen är kommunövergripande och görs för att tillgodose ett allmänt intresse. Det här tematiska tillägget avser vattenskyddsområden och dess sårbarhet och förslaget samråddes mellan november 2020 och januari 2021.

Marks kommun antog 2017 kommunens nu gällande översiktsplan. Översiktsplanen är ett politiskt strategiskt dokument som behandlar mark- och vattenanvändningen i hela kommunen, med ett tidsperspektiv fram till 2030. 

Samhällsutvecklingsenheten har  fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen med riktlinjer för eventuell exploatering inom vattenskyddsområden. Ett tillägg kan behöva tas fram på grund av att nya behov har uppstått sen översiktsplanen antogs. En annan anledning kan vara, som i det här fallet, att det inte finns tillräckligt tydliga strategier i frågan utpekade i själva översiktsplanen. 

Ett förslag till tematiskt tillägg samråddes mellan den 16 november 2020 och den 10 januari 2021. Innan förslaget till tematiskt tillägg kan antas kommer det att revideras och ställas ut ytterligare en gång.

Digitalt förslag 

Samrådet av förslaget till översiktsplan har avslutats, men via länkarna nedan kan du ta del av det förslag som då ställdes ut. Det tematiska tillägget till översiktsplanen består av en interaktiv digital karta där text och kartor är sammankopplade. Planen består av två textkapitel (flikar) Inledning och Konsekvensbeskrivning samt 14 flikar med namngivna vattenskyddsområden. I varje vattenskyddsområde finns en karta med information och riktlinjer. I de två sista flikarna finns även en läsanvisning.

Samrådsförslaget visas här i den interaktiva digitala kartan 

Se film
I filmen besvarar översiktsplanerare Åsa Hagnestål och projektledare VA Åsa Evaldsson frågorna:  

  • Vad är en översiktsplan? 
  • Vad är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen?
  • Varför behövs det här tillägget? 
  • Det finns skyddsföreskrifter för de flesta vattenskyddsområden i kommunen. Vad utgör skillnaden på föreskrifterna och tillägget?
  • Ibland gränsar områden med mycket hög sårbarhet till den yttre gränsen för vattenskyddsområden. Hur ska man förhålla sig utanför gränsen?

Publicerad av: Marks kommun