Jordbruksmarkspolicy

Senast uppdaterad den 1 juli 2022

För att tydliggöra kommunens syn på exploatering av brukningsvärd jordbruksmark beslutade kommunstyrelsen att en policy för detta ska tas fram. Ett förslag var ute på remiss under våren 2022. I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att lägga ner arbetet.

Förslaget till policy avsågs utgöra en fortsättning på den utredning för jordbruksmark som togs fram under 2021 och tydliggöra kommunens ställningstaganden i frågan. Till policyn hörde även riktlinjer som avsågs vara till hjälp vid framtida tolkningar av policyn och gällande lagstiftning. För att närmare förklara de ställningstaganden som kommunen gjort i policyn fanns två bilagor - en med underliggande resonemang och en sammanställning av aktuella rättsfall. 

Förslaget till policy skickades efter beslut i kommunstyrelsen den 9 februari på remiss till berörda kommunala nämnder och råd, samt till berörda intresseorganisationer. Sista dag att svara på remissen var den 28 mars 2022. Efter detta sammanställdes inkomna yttranden och policyn bearbetades inför antagande, vilket avsågs ske innan sommaren 2022. Efter beslut i kommunfullmäktige lades dock arbetet ner i juni 2022. Marks kommuns ställningstaganden avseende exploatering på jordbruksmark finns istället att hitta i kommunens gällande översiktsplan. 

Publicerad av: Marks kommun