Dialogsammanställning

Senast uppdaterad den 30 september 2021

Här kan du ta del av en sammanställning av dialogen som resulterade i en målbild för det framtida Kinna centrum.
- Om perspektivinsamlingen handlade om att hitta vilka frågor som är viktiga att prata om i sammanhanget var fokus för dialogfasen att tillsammans börja försöka hitta svaren på de frågorna, säger stadsarkitekt Lisa Heller, som leder arbetet.

En del i arbetet med Målbild Kinna centrum 2030

Under hösten 2020 fattades beslut om att det ska tas fram en målbild för vilken plats Kinna centrum ska vara år 2030. Målbilden ska utgöra ett paraplydokument över pågående och kommande arbeten i centrum, beskriva en helhet och utgöra en vägledning för hur Kinna centrum kan utvecklas under de kommande åren. För att kunna landa i en målbild med god förankring hos näringsliv och medborgare ska den tas fram genom en medborgardialog.

Om målbildsprocessen och dialogfasen

Dialogprocessen inleddes med en perspektivinsamling i december 2020. Perspektivinsamlingen bestod av ett antal olika delar och syftade till att tydliggöra vilka frågor dialogen om centrumutvecklingen behövde behandla, samt vilka parter som var viktiga att få med i samtalet. Perspektivinsamlingen pågick till och med mitten av mars 2021 och en sammanställning av de perspektiv som samlades in finns publicerad här.

Utifrån de insamlade perspektiven formulerades fyra temaområden: Användning & karaktär, Trafik, Aktiviteter & utbud samt Trygghet & tillgänglighet.

Under mitten av mars påbörjades processens dialogfas, där arbetsgrupper samtalade utifrån perspektivinsamlingens fyra temaområden; fokus låg nu på att tillsammans försöka börja hitta svaren på de frågor som formulerats tidigare under processen, samt prioritera vilka förändringar som är av störst vikt. Arbetsgruppernas sammansättning varierade över tid, men här fanns såväl fastighetsägare som handlare, politiker, tjänstepersoner, pensionärs- och funktionshinderrepresentanter samt markbor av olika åldrar och med olika bakgrund representerade.

Utöver dialogen i arbetsgrupperna kompletterades processen med samtal med högstadie- och gymnasieungdomar, för att få en insikt i om deras tankar om det framtida Kinna centrum stämde överens med arbetsgruppernas – vilket de i huvudsak gjorde.

Tack för engagemanget!

Både det stora engagemanget som markborna visade för perspektivinsamlingen och den tid och kraft som ett stort antal personer har lagt ner på att delta i dialogen i arbetsgrupperna har varit av största vikt för att kunna formulera en målbild som inte bara är kommunens, utan någonting gemensamt att arbeta emot.

Publicerad av: Marks kommun