Ta del av resultaten från perspektivinsamlingen om Kinna centrum

Senast uppdaterad den 30 september 2021

Under vinter 2020-2021 pågick en perspektivinsamling, som en del i målbildsarbetet för Kinna centrum. Denna finns nu att ta del av.
- Jag är väldigt glad över det stora engagemang som perspektivinsamlingen väckte – inspelen har både breddat och fördjupat vår bild av vad som är viktigt i relation till centrumutvecklingen och gett oss en jättebra grund för det fortsatta arbetet, säger stadsarkitekt Lisa Heller, som leder arbetet.

En del i arbetet med Målbild Kinna centrum 2030

Under hösten 2020 fattades beslut om att det ska tas fram en målbild för vilken plats Kinna centrum ska vara år 2030. Målbilden ska utgöra ett paraplydokument över pågående och kommande arbeten i centrum, beskriva en helhet och utgöra en vägledning för hur Kinna centrum kan utvecklas under de kommande åren. För att kunna landa i en målbild med god förankring hos näringsliv och medborgare ska den tas fram genom en medborgardialog.

Om perspektivinsamlingen

Dialogprocessen inleddes med en perspektivinsamling i december 2020. Perspektivinsamlingen bestod av ett antal olika delar och syftade till att göra tydligt vilka frågor dialogen om centrumutvecklingen behöver behandla, samt vilka parter som är viktiga att få med i samtalet. Insamlingen inleddes med inläsning av tidigare insamlat och utarbetat material – bland annat från tidigare dialoger – samt intervjuer med ett antal nyckelpersoner som bedömdes kunna representera olika perspektiv på centrumutvecklingen. Den här delen av processen syftade till att ge en djup förståelse av frågan.

Efter den första delen av arbetet summerades de insamlade perspektiven och kokades ned till ett antal påståenden om centrumutvecklingen. Dessa publicerades därefter i en karta över centrum och kopplades till kartnålar placerade på olika ställen runt om i Kinna centrum. Kartan marknadsfördes därefter på kommunens hemsida, i lokalmedia och på kommunens Facebooksida – samt lanserades i samband med ett digitalt informationsmöte om det pågående arbetet, den 17 december 2020.

Kartan hölls öppen till och med den sista januari 2021 och som medborgare kunde man välja att antingen kommentera på de olika påståendena eller ”gilla” dem. När karttjänsten stängdes hade nästan 250 kommentarer och 100 ”gilla”-markeringar lämnats i kartan. Den hade också visats närmare 1000 gånger.

Under februari 2021 summerades de insamlade perspektiven och fyra temaområden formulerades utifrån de inspel som gjorts. Temaområdena i fråga är: Användning & karaktär, Trafik, Aktiviteter & utbud, samt Trygghet & tillgänglighet. Användning & karaktär kategoriserades som ett huvudtema för målbilden, som övriga teman relaterar till.

Därefter inleddes den sista delen av perspektivinsamlingen, som handlade om att stämma av de nu sammanställda perspektiven i olika grupper och forum för att säkerställa att bilden som formats var så komplett som möjligt. Bland annat redovisades och diskuterades perspektiven i de olika kommunala råden – näringslivsrådet, pensionärsrådet, funktionshinderrådet och trygghets- och säkerhetsrådet – samt med kommunstyrelsens arbetsutskott, handlare och fastighetsägare i Kinna centrum (både genom centrumgruppen och separat) och även med de byalag som önskade delta i samtalet. Därefter kompletterades perspektivinsamlingen utifrån de samtalen och perspektivsammanställningen färdigställdes.

Tack för engagemanget!

Det stora engagemang som markborna visade för perspektivinsamlingen har lett till en perspektivsammanställning som på ett omfattande sätt beskriver vilka frågor som är viktiga att arbeta med i det fortsatta samtalet om Kinna centrums framtida utveckling och därför utgör en väldigt bra grund för den fortsatta dialogprocessen.

Fokus för perspektivinsamlingen var till stor del att börja identifiera och hitta vidden av de frågor som behöver diskuteras. Vill du veta mer om det fortsatta arbetet efter perspektivinsamlingen hittar du information om det här.

Publicerad av: Marks kommun