Målbild Skene centrum 2035

Senast uppdaterad den 1 november 2023

Den 15 december 2021 beslutade kommunstyrelsen att ett förslag till målbild för Skene centrum 2035 ska utarbetas. Målbilden kommer likt den för Kinna centrum att utformas genom en medborgardialog.

Ett naturligt nästa steg

Efter att målbilden för Kinna centrum 2030 antogs av kommunstyrelsen i slutet av september 2021 är det ett naturligt nästa steg att nu rikta blicken vidare mot denna andra viktiga centrumbildning inom vår flerkärniga centralort, vilket nu alltså ska göras genom arbetet med Målbild Skene centrum 2035

Formas genom dialog 

Förslaget till målbild för Skene centrum kommer likt den för Kinna centrum att utarbetas genom en medborgardialog, baserad på Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) modell för medborgardialoger i komplexa frågor - se bilden nedan som beskriver processens olika steg (klicka på bilden för att förstora den).

Processen har hittills inneburit att en perspektivinsamling - vilken syftade till att kartlägga vilka de viktiga frågorna att prata om var - pågick under en stor del av 2022. Under hösten 2023 går processen in i den så kallade dialogfasen, där olika aktörer tillsammans ska försöka måla upp bilden av det framtida Skene centrum. 

Processbild - Målbild Skene centrum 2035

Varför år 2035?

Valet av målår är kopplat till den planerade förbifart Skene, eftersom farligt gods-leden väg 156 idag är ett starkt hämmande element för Skene centrums utveckling. Målbilden avses beskriva både vilka förändringar av Skene centrum som kan göras i närtid och vilka som blir möjliga att genomföra utan de skyddsavstånd som vägen idag medför. 

Tidigare arbeten vägs in 

Det är inte första gången tankar om att utveckla Skene centrum figurerar, och tidigare utarbetat material, underlag från dialoger med mera kommer att vägas in som viktiga inspel till det nuvarande arbetet. 

Publicerad av: Marks kommun