Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Inbjudan till samråd sjöledning Flohult Dyrenäs

Senast uppdaterad den 18 mars 2021

Undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken med särskilt berörda och övriga myndigheter avseende ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap.
miljöbalken för sjöledning i Lygnern samt pumpstationer i Flohult och Dyrenäs.

Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen
Fastighetsbeteckningar Sätila S:2, S:3 m.fl., Marks kommun

 

Inbjudan till samråd

Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen inbjuder härmed till samråd avseende ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet samt tillstånd för pumpstationer enligt 9 kap. miljöbalken. Ansökan kommer att inlämnas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Sjöledning

Kommunen har för avsikt att bygga ut ledningsnät för dricksvatten och avlopp inom områdena Flohult och Dyrenäs, belägna längs sjön Lygnerns östra sida. För att ansluta områdena till befintliga VA-ledningar har valet fallit på svetsade sjöförlagda ledningar till Sätila (Blåsås) där kapacitet finns att försörja områdena med dricksvatten från centralorten samt att vidarebefordra spillvatten till Skene reningsverk.
Sträckan med sjöledningar i Lygnern blir ca 5,2 km och ansluter till den nybyggda pumpstationen i Blåsås, Sätila. Ledningarna sänks ner på sjöns botten och närmast stranden förläggs ledningarna genom schakt eller styrd borrning.

Miljöbedömning

I arbetet med ansökan ingår det att utföra en specifik miljöbedömning där samråd med exempelvis särskilt berörda innebär att de ska få möjlighet att yttra sig om planerna. Inlämnade yttranden kommer att redovisas till Länsstyrelsen och ligga till grund för dess beslut om åtgärden medför betydande miljöpåverkan eller icke betydande miljöpåverkan. Yttrandena ligger också till grund för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som upprättas i ansökningsskedet. Figuren nedan illustrerar
gången i ett ansökningsärende.
Föreliggande samråd är ett kombinerat undersökningssamråd och avgränsningssamråd vilket illustreras med en svarta pilar i figuren nedan.

Illustration

Figur 1. Översikt samrådsprocessen (illustration Naturvårdsverket). Klicka på bilden för att se den i fullt format.
Ytterligare synpunkter på ansökan och tillhörande bilagor, t.ex. MKB, kommer att vara möjliga att lämna då domstolen kungör ansökan.
Bifogade handlingar utgörs av samrådsunderlag och en bedömning av miljörisker i projektet.

Synpunkter senast 22 januari 2021

Ni ges härmed möjlighet att yttra er skriftligt i ärendet. Eventuella skriftliga synpunkter ska senast den 22 januari 2021 ha kommit in till: 
ronny.alkanius.kalldalen@wsp.com eller:

WSP Sverige AB
Att: Ronny Alkanius Källdalen
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad

Kontakt för mer information

Har ni frågor angående planerade åtgärder, kontakta:
Ronny Alkanius Källdalen, tel. 010-722 52 55,
e-post ronny.alkanius.kalldalen@wsp.com
Viktor Larsson, Marks kommun, tel. 0320-21 71 70,
e-post viktor.larsson2@mark.se

Publicerad av: Marks kommun