Frågor och svar

Senast uppdaterad den 30 april 2020

Här nedan publiceras de frågor - med svar - som samhällsutvecklingsenheten tar emot.

Fråga:

Vad är det som gäller? Kommer markpriset sättas utifrån värdering eller utifrån vad som lämnas som anbudspris av exploatören?

Svar:

Medelvärdet av två värderingar kommer att utgöra värdet på byggrätten och därmed vara grunden för köpeskillingen, se sidan 17.

Följdfråga: Om markpriset sätts efter värdering - vad är då syftet med att lämna anbudspris?
Svar: De i värderingskriterierna angivna marknadspriset finns med i syfte att vara en del av vår bedömning av samarbetspartnerns ekonomiska stabilitet och uthållighet.

Följdfråga: Om markpriset sätts efter anbudspris - vad är då syftet med värderingsprocessen?

Svar: Marknadspriset kommer inte sättas efter anbudspris, se ovan. Värderingsprocessen används för att kommunen, vid val av samarbetspart, vill ta hänsyn till flera kriterier. Kriterierna, som hållbarhet, gestaltning och organisation, har valts för att de bedöms som extra viktiga för att bidra till kommunens vision för området.

Fråga:
Parkeringsfriköp, på sid 15 i inbjudan står det att kommunen tillhandahåller parkeringsfriköp med upp till 50 %. Jag har inte sett någon kostnad för det. Vad är kostnaden för parkeringsfriköp?

Svar:

Kommunen arbetar nu med att uppdatera sin taxa för parkeringsköp. Taxorna justeras till hösten då kommunfullmäktige antar nya taxor. Eftersom taxan inte är antagen än så kan vi endast ge en indikation på taxan och den är 250 000 kr per parkeringsköp.

Fråga:
När förväntar sig kommunen att få betalt för marken?

Svar:
I samband med att ett marköverlåtelseavtal undertecknats av båda parter betalas köpeskillingen som baseras på kvadratmeter BTA i detaljplanen. Marköverlåtelseavtal tecknas tidigast när bygglov sökts.

Publicerad av: Marks kommun