Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Vinnande bidragen Smälteryd

Flygbild över utbyggnadsområdet från väster, september 2019. Foto: Petronella Hauptmann

Foto: Flygbild över utbyggnadsområdet från väster, september 2019. Foto: Petronella Hauptmann

Senast uppdaterad den 18 mars 2021

Det blir flera Sjuhäradsföretag som valts till att utveckla natursköna Smälterydsområdet i Sätila. Det står klart sedan Marks kommuns markanvisningstävling för området avslutats.

Erik Larsson Bygg, Limmared, Götenehus, Götene, och Sätila Bygg m fl är de tre vinnarna som utsetts av juryn. 

- Jag är glad över att intresset för markanvisningstävlingen varit så pass stort, eftersom detta är en viktig utveckling inte bara för Sätila utan hela Mark. Det visar att vår kommun blir alltmer attraktiv, säger Lisa Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S). 

- Nu är det roligt att kunna presentera tre aktörer som tillsammans ska utveckla ett område nära Lygnern med höga miljövärden, det kommer att bli ännu ett vackert område i Sätila. 

Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande (M), är också positiv.

- Smälteryd kommer med de vinnande förslagen bli en naturlig del av Sätila. Vi binder samman natur och bebyggelse på ett hållbart sätt som ytterligare stärker Sätila som en attraktiv ort. 

Juryns motiveringar 

Götenehus - område A:

”Götenehus har genom en sammanhållen och varierad bebyggelse skapat en harmonisk helhet. Omgivande landskap bjuds in genom lägre hushöjder i söder och genomgående siktstråk mot Storån. De dubbla gårdsrummen är väl anpassade efter rörelsestråk vilket gör gårdarna lättillgängliga. Gårdsrummens olika karaktär och funktion främjar både social och ekologisk hållbarhet.” 

Erik Larsson Bygg – område B och C:

”Med ett klassiskt arkitektoniskt angreppssätt till byggnadshistoria och landskap har Erik Larsson Bygg lyckats skapa förutsättningar för social och ekologisk hållbarhet. Mangårdsbyggnaden föreslås en egen social funktion samtidigt som omgivande bebyggelsestruktur knyter an till byggnadstraditionen.

Kvarteren flankeras av breda alléer längs parkeringsytor med permeabelt markskikt, som bildar både ekologiska och rekreativa korridorer och länkar samman naturreservatet i väster och Storåns delta i öster. Den varierande byggnadstypologin och rumsliga gårdsstrukturen skapar en mångfald för social hållbarhet.

Tävlingsförslaget skapar förutsättningar för att enkelt kunna länkas samman med andra delområden utan att förlora sitt konceptuella värde.” 

Sätila Bygg m fl - område D:

”Med respekt för närliggande strandområde har Sätila Bygg föreslagit en väl avvägd klimatanpassad exploatering där omgivande landskap kan integreras med friytor och gårdsrum. Genom en ekologisk medveten gestaltning och socialt resonemang blir förslaget en naturlig del av Smälteryds entré”.

Se bidragen nedan

De tre utvalda bidragen presenteras nedan.

Publicerad av: Marks kommun