Regler för tomtkö

Senast uppdaterad den 28 juni 2017

Följande regler gäller för dig som står i kommunens tomtkö:

1 Ansökan och registrering

För ansökan och registrering i kommunens tomtkö gäller följande villkor.

1.1 Ansökan (sker på särskild blankett och) ställs till Kommunledningskontoret, Marks kommun, 511 80 KINNA.

1.2 Sökanden skall vara fyllda 18 år.

1.3 Ansökan om placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan person.

1.4 Äkta makar eller personer som sammanbor får inge endast en ansökan.
Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör har den medsökande rätt att tillgodoräkna sig den kötid som uppnåtts. Vederbörande måste dock fylla i ny anmälningsblankett och erlägga ny uppläggnings- och årsavgift för att anmälan skall gälla.

1.5 Det åligger sökanden att till Marks kommun anmäla förändringar av på ansökningsblanketten lämnade uppgifter.
Vid förfrågan från Marks kommun bör de upplysningar ges som kontoret anser vara av betydelse för sökandens rätt att köpa tomt genom kommunens förmedling.
Underlåtenhet i dessa avseenden kan medföra utebliven tilldelning av tomt.

2 Fördelning

2.1 Placering i tomtkön sker efter den tidpunkt uppläggningsavgift (se 3.1) inkommit till Marks kommun.
Fördelning av tomt sker efter den tid sökanden varit placerad i tomtkön.

2.2 Önskemål om tomt inom visst område används för kommunens bostadsplanering och är inte avgörande för tilldelning av tomt.

2.3 Vid intresseförfrågan från Marks kommun kan sökanden precisera sina önskemål till ett eller flera av de aktuella områdena.

2.4 Sökande som tilldelats och mottagit tomt avregistreras ur tomtkön.

3 Avgifter

3.1 Vid ansökningstillfället skall sökanden betala 200 kronor i uppläggningsavgift och 100 kronor som utgör första kalenderårets årsavgift.
Följande årsavgifter på 100 kronor betalas den 1:e februari varje år. Kommunen skickar faktura till sökanden. Årsavgiften täcker ett (1) år.

4 Avregistrering

4.1 Avregistrering sker

  • när sökanden begär det
  • när sökanden köpt tomt genom den kommunala förmedlingen
  • om sökanden inte erlagt stadgad årsavgift senast den 15 mars innevarande kalenderår
  • om sökanden vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter samt om adressändring inte anmälts till kommunledningskontoret och posten meddelar att sökandens adress är okänd.

5 Sökande

skall inom sex månader från det att erbjuden tomt accepterats ha inkommit med handlingar för sökande av byggnadslov. Sker inte detta erbjudes tomten annan sökande.

6 Undantag

6.1 Kommunstyrelsens arbetsutskott får, efter särskild framställning därom, göra avsteg från den huvudprincip beträffande turordningen som anges i punkt 2.1 under förutsättning:

6.2 att sökanden eller någon i dennes familj lider av sådan sjukdom att lättnader kan vinnas genom att sökanden snarast möjligt får bygga ett eget hem (läkarintyg erfordras),

6.3 att kommunen förvärvat sökandens fastighet för sådant ändamål, att på fastigheten beläget boningshus inom en någorlunda nära framtid måste rivas - samma förmån kan medgivas till hyresgäster i sådan rivningsfastighet, om förhållandena med avseende på hyresupplåtelsen motiverar detta (t ex i vissa fall då föräldrar hyr ut till egna barn),

6.4 att jämväl andra synnerligen betydelsefulla sociala eller andra omständigheter kan motivera undantag från huvudprincipen om turordning efter väntetidens längd.

Publicerad av: Marks kommun