Vatten och avlopp

Senast uppdaterad den 9 mars 2023

Under hösten och vintern kommer VA-ledningar på Industrigatan i Skene och Velingstorpsvägen i Kinna inspekteras av personal i kommunen. I nuläget påverkas inga fastighetsägare och vi återkommer när vi har kommit längre i planeringsstadiet för att ge er mer information.

Inspektion av VA-ledningar

Med anledning av antalet driftstörningar på Velingstorpsvägen har nu teknik- och serviceförvaltningen påbörjat en förstudie om utbyte av VA-ledningarna på Velingstorpsvägen. Med anledning av utbytesbehov har nu teknik- och serviceförvaltningen påbörjat en förstudie om utbyte av VA-ledningar på längs med Industrigatan-Näs-Fabriksområde Ludvig Svensson. Förstudierna beräknas pågå till februari 2023.

Teknik- och serviceförvaltningen kommer att göra en första studie för att kunna uppskatta tid, kostnad och omfattning för ett eventuellt byte av befintliga ledningar med tillägg av nytt dagvattensystem.

En del fältundersökningar kommer att göras i höst och sannolikheten är stor att ni träffar på någon av oss i området. I nuläget påverkas inga fastighetsägare och vi återkommer när vi har kommit längre i planeringsstadiet för att ge er mer information. 

Om ni har frågor får ni kontakta oss:

Christer Lundenius
VA-utredare
Telefon: 0320-21 75 38
E-mejl: christer.lundenius@mark.se
Viktor Larsson
Projektledare
Telefon: 0320-21 71 70
E-mejl: viktor.larsson2@mark.se

Marks kommun ansvarar för kommunens vattenledningsnät och avloppsanordningar inom de så kallade verksamhetsområdena för vatten och avlopp. Om du inte har möjlighet att koppla ditt vatten och avlopp till det kommunala nätet så måste du anlägga en egen brunn och avloppsanordning. Enskilda brunnar och avloppsanordningar ansvarar varje fastighetsägare för.

I Marks kommun får vi vårt vatten från ett flertal små vattentäkter, alla med god kvalitet på råvattnet. Vattnet renas vid kommunens vattenverk innan det pumpas ut i ledningsnät till konsumenterna som dricksvatten. När vattnet har förorenats av oss på olika sätt och åker ner i avloppet kallas det avloppsvatten.

Avloppsvattnet renas

Varje dag bildas stora mängder avloppsvatten i vår omgivning. Avloppsvatten innehåller en mängd kväve, fosfor, organiskt material och smittämnen som bakterier och virus. För att inte orsaka smittspridning eller övergödning i våra sjöar är det viktigt att avloppsvattnet renas innan det släpps ut. Avloppsvattnet förs vidare till kommunens reningsverk där det renas för att kunna släppas tillbaka till naturen igen.

Frågor om kommunalt vatten och avlopp

Teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst hjälper dig med det som rör det kommunala avloppet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Felanmälan kommunalt vatten och avlopp

Kontakta Felanmälan vid fel gällande kommunalt VA. Felanmälan når du under kontorstid 07.30-16.00, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.
Utanför kontorstid kan du ringa SOS alarm som då tar emot felanmälan gällande VA för Marks kommun. Du når dem på 031 703 17 83.

Frågor om enskilt vatten och avlopp

Miljöenhetens avloppsteam svarar på dina frågor som rör enskilt avlopp. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan. Vid frågor om eget vatten kontaktar du Miljöenheten, ring växeln så kopplar de dig rätt. 

Publicerad av: Marks kommun