Återströmning

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Vad är återströmning?
Återströmning innebär att förorenat vatten eller andra skadliga vätskor strömmar tillbaka från en fastighets VA-installation till kommunens vattenledningsnät. Det finns två olika typer av återströmning.

Hävertåterströmning kan uppstå vid uppkomst av ett undertryck på dom allmänna vattenledningarna till exempel vid en vattenläcka eller ett stort brandpostuttag. En häverteffekt kan då uppstå och suga in förorenat vatten eller andra skadliga vätskor och kontaminera dricksvattnet.

Övertrycksåterströmning kan uppstå vid till exempel automatiska biltvätthallar med högtrycksspolning samt andra industriella processer. Om en pump i fastighetens VA-installation genererar ett högre tryck än vad som finns i dom allmänna vattenledningarna kan förorenat vatten eller andra skadliga vätskor tryckas ut i kommunens vattenledningsnät och kontaminera dricksvattnet.

Återströmningsskydd

Återströmningsskydd är en skyddsmodul som används för att förhindra återströmning av förorenat vatten eller andra skadliga vätskor till kommunens vattenledningsnät samt inom den egna fastigheten.

Ett återströmningsskydd ska finnas installerat så nära vattenmätaren som möjligt för att förhindra återströmning mot kommunens vattenledningsnät. Om det finns en VA-installation i fastigheten med en högre vätskekategori så behövs det kompletteras med ett anpassat återströmningsskydd vid respektive installation.  

Om en VA-installation saknar återströmningsskydd där det förekommer förorenat dricksvatten eller andra skadliga vätskor kan vattnet sprida sig och orsaka skador och sjukdomar i den egna fastigheten eller hos andra abonnenter.   

Marks Kommuns krav på anslutna fastigheter

VA-huvudmannen (Marks kommun) har som skyldighet att leverera ett dricksvatten av god kvalité och som följer livsmedelsverkets bestämmelser för dricksvatten till sina abonnenter. För att säkerställa en bra kvalité på dricksvattnet i det allmänna vattenledningsnätet så måste det allmänna vattenledningsnätet skyddas mot risken att återströmning av förorenat eller andra skadliga vätskor kan uppstå från enskilda fastigheter.

VA-huvudmannen ställer därför som krav att fastighetsägaren ska utföra en inventering av fastigheters VA-installationer samt installera ett godkänt återströmningsskydd enligt standard föreskriften SS-EN 1717. För kontrollerbara återströmningsskydd ska en årlig funktionskontroll utföras för att säkerställa dess funktion.

Dokumentation att funktionskontrollen av återströmningsskydd för vätska av kategori 3 till 5 ska årligen skickas till VA-huvudmannen.   

Inventering av fastighetens VA-installation

För att identifiera eventuella risker där återströmning av förorenat vatten eller andra skadliga vätskor kan ske måste en inventering av fastighetens VA-installationer utföras.

Vid inventering så undersöks vilka typer av vatteninstallationer som finns i fastighetens VA-installationen och var det finns risk att förorenat vatten eller andra skadliga vätskor kan komma i kontakt med dricksvattnet.

När installationerna och platserna har identifierats ska en kategorisering av vätskan göras. Kategoriseringen av vätskan görs enligt standard föreskriften SS-EN 1717.

När vätskan har kategoriserats ska ett återströmningsskydd anpassat efter vätskans kategori väljas och installeras. Val av återströmningsskydd efter vätskekategori ska göras enligt SS-EN 1717.

Vid inventering av fastighetens VA-installationer och återströmningsskydd kontakta din lokala VVS montör eller VVS konsult.

Exempel på olika verksamheter

För fastigheter där olika verksamheter bedrivs kan vätskekategorin vara av de högre klasserna och ett återströmningsskydd av rätt kategori behöver installeras. Exempel på fastigheter där ett säkrare återströmningsskydd kan vara nödvändigt är:

 • Industrier
 • Lantbruk
 • Livsmedelsindustri
 • Färgeri
 • Sjukhus
 • Vatten- och avloppsreningsverk samt övriga kommunala verksamheter
 • Restauranger
 • Bagerier
 • Bensinstationer
 • Bilverkstäder

Enskilda bostadsfastigheter

Vid byte av vattenmätare i villafastigheter installerar Marks Kommun ett enklare återströmningsskydd i form av en patronbackvenil i vattenmätaren. För en normal enskild bostadsfastighet är denna backventil ofta tillräcklig men beroende på fastighetens användningsområde samt VA-installationer kan ytterligare skydd behövas, exempel vid påfyllning av pool eller värmesystem. Det åligger fastighetsägaren att förvissa sig om riskerna för deras fastighet och att ett tillräckligt återströmningsskydd finns installerat.

Flerbostadsfastigheter

I flerbostadsfastigheter finns även risken för återströmning. Oftast har denna typen av fastighet fler VA-installationer än i en enskild bostadsfastighet. VA-installationer till exempel vattenburna värmesystem, sprinklersystem innehåller oftast en större volym med vatten vilket ger en större påverkan vid en återströmning. Vid inventering av en flerbostadsfastighet VA-installationer rekommenderas fastighetsägaren att ta kontakt med behörig VVS installatör eller VVS konsult för hjälp med inventering samt installation av återströmningsskydd.    

Industriverksamheter

För fastigheter där det bedrivs industriverksamhet finns även risker för återströmning och varier beroende på vilken industri det gäller. Exempel kan vara sprinklersystem, processvatten, kemikaliedosering mm. Vid en industriverksamhets VA-installationer rekommenderas fastighetsägare att ta kontakt med behörig VVS konsult eller VVS installatör för hjälp med inventering av VA-installationer samt installation av återströmningsskydd.

Lantbruk/djurhållning

På en fastighets där det bedrivs djurhållning kan olika kärl fyllas på med dricksvatten till djuren. När djuren dricker ut kärlet överförs mikroorganismer som kan vara hälsofarliga för människor. Därmed blir det vatten som finns i kärlet klassad som vätskekategori 5. Anslutning för påfyllnad av vatten måste därför skyddas med ett återströmningsskydd anpassat för vätskekategori 5. Vid inventering av verksamhetens VA-installationer rekommenderas fastighetsägaren att ta kontakt med behörig VVS konsulter eller VVS installatör för hjälp med inventering av VA-installationer samt installation av återströmningsskydd.

Övriga verksamheter   

Hos övrig verksamhet som restauranger, bagerier, bilverkstäder, finns även risken för återströmning. Exempel kan vara grovdiskmaskiner, förspolningsblandare, kombinationsugnar med diskmedel, skalmaskiner, automatiska biltvättar, högtryckstvättar med mera.

Vid inventering av verksamhetens VA-installationer rekommenderas fastighetsägaren att ta kontakt med behörig VVS konsulter eller VVS installatör för hjälp med inventering av VA-installationer samt installation av återströmningsskydd.

Vad kan hända om fastighetsägaren inte utför inventeringen eller installerar rätt typ av återströmningsskydd?         

 • Dricksvatten kan förorenas genom återströmning både internt och externt.
 • Personer som brukar installationens vatten utsätts för risken att dricka förorenat vatten.
 • Säkerhetsbristen kan bli ett ärende för Arbetsmiljöinspektionen (om det är en arbetsplats)
 • När VA-huvudmannen upptäcker brister som kan innebära en säkerhetsrisk för dricksvattnet, kan densamme tvingas att stänga av vattenförsörjningen till fastigheten om inte åtgärder vidtas.

Enligt Lag om allmänna vattentjänster 2006:412 18 § så är huvudmannen inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till VA-anläggningen om en fastighets VA-installation har väsentliga brister.

I proposition till vattentjänstlagen (Prop. 2005/06:78 sid 70) anges ”väsentliga brister” exempelvis vara avsaknaden av återströmningsskydd, avsaknad av oljeavskiljare, felkopplade ledningar, läckande spillvattenservis, ej godkänd mätarplats. Syftet är att skydda VA-anläggningen från undermåliga VA-installationer som riskerar att förstöra eller medföra olägenheter för VA-verksamheten och VA-kollektivet.

För mer information se dokument nedan.

Publicerad av: Marks kommun