Dagvatten

Senast uppdaterad den 1 november 2022

Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gårdar och gator. Vattnet rinner ner i marken, filtreras och renas innan det når grundvattnet.

Hur tvättar du din bil?

Att tvätta sin bil direkt på gatan är ett direkt brott mot miljöbalken. Det smutsiga vattnet och rengöringsmedlet kan hamna orenat i naturen och förgifta miljön. Kör istället till närmaste tvätthall där man tar hand om det smutsiga vattnet åt dig. 

Dagvattenledningar i det kommunala vatten- och avloppssystemet

I Marks kommun finns idag cirka 18 mil kommunala dagvattenledningar. De leder dagvattnet antingen till närmaste större recipient (bäckar eller åar) eller till avloppsledningssystemet.

Ett lokalt omhändertagande av dagvatten

Ett lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att vatten leds ut på ytor med gräs, buskar och träd eller att det leds till särskilda diken och dammar. Därefter rinner det ner i marken. Genom att vattnet filtreras genom marken renas det från övergödande och giftiga ämnen innan det når grundvatten eller något vattendrag. Eftersom det sker en naturlig rening strävar man vid nybyggnation efter ett lokalt omhändertagande av dagvatten.

Publicerad av: Marks kommun