Dricksvatten

Senast uppdaterad den 1 november 2022

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på vår jord och det är vårt viktigaste livsmedel. Allt vi äter innehåller vatten. Ungefär hälften av det vatten vi konsumerar får vi genom vår egen kran och vi ställer med all rätt stora krav på vattnets kvalitet.

Kommunalt vatten

Tätorternas dricksvatten kommer från kommunala grundvattentäkter och varje år producerar Marks kommun 2,3 miljoner kubikmeter dricksvatten och förser cirka 8700 hushåll med vatten.

Kommunens största vattenverk är det i Fritsla, varifrån man bland annat förser centralorten med vatten. Dricksvattnet distribueras i rör i marken och totalt finns det 29 mil vattenledningar. Det nuvarande ledningsnätet består huvudsakligen av gjutjärns-, betong- och plastledningar.

Eget vatten

De som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp har egen vattenförsörjning och i kommunen finns cirka 3 000 enskilda brunnar.

Publicerad av: Marks kommun