EU:s ramdirektiv för vatten

Senast uppdaterad den 18 oktober 2018

EU har sedan tidigare beslutat om ett ramdirektiv för vattenpolitik i unionen. Direktivet ställer krav på medlemsstaterna att organisera nationella vattenadministrationer. Administrationen ska utgå från vattnets väg och organiseras i avrinningsdistrikt.

I Sverige pågår nu etablerandet av så kallade vattenråd. Vattenråden är samrådsorgan och kan sägas vara gränssnittet mellan vattenintressenter och vattenmyndigheten i respektive vattendistrikt.

Kommunernas uppgifter i vattenförvaltningen är, såsom den beskrivs i
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram, följande:

  • Inom sin tillsyn prioritera områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå MKN (Miljökvalitetsnormer fastställda enligt Miljöbalken kapitel 5.)
  • Ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp
  • Inrätta vattenskyddsområden
  • Tillse att vattentäkter som inte är kommunala har god kemisk status, god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd
  • Utveckla sin planläggning och prövning så att MKN uppnås
  • Utveckla vatten- och avloppsvattenplaner
  • Rapportera den 28 februari varje år

Viskans och Lygnerns vattenråd

Marks kommun är medlem i både Viskans och Lygnerns vattenråd. Att ta prover och analysera vattnets kvalitet i Viskans och Rolfsåns vattensystem är en av vattenrådens uppgifter. Resultaten sammanställs varje år i en rapport, se länkar till dessa till höger. På Viskans vattenråds hemsida Webbplats för Viskans vattenråd, öppnas i nytt fönster finns mer information.

Kommunal VA-försörjning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster svarar kommunerna för medborgarnas VA-försörjning i tättbebyggda områden. Gränserna för va-verkens så kallade verksamhetsområden fastställs av kommunfullmäktige. VA-försörjningen är numera nästan helt finansierad av brukarna via VA-avgifter.

Enligt ramdirektivets begreppsflora, är VA-verken en av de viktigaste så kallade verksamhetsutövarna. De finns i varje kommun, och deras utsläpp av renat avlopp från samhällen prövas enligt miljöbalken. Samtidigt svarar VA-verken för förebyggande hälsovård i varje kommun genom att försörja medborgarna med rent dricksvatten i tillräcklig mängd.

Kommunfullmäktige fastställde i november 2009 en VA-försörjningsplan för Marks kommun. Planens genomförande ska präglas av kretsloppstänkande och kommunens vattenförsörjning ska ske genom grundvattenalternativet. I planen ingår att avlopp ska omhändertas i överföringsledningar i första hand till Skene avloppsverk. Utsläpp av renat avloppsvatten ska inte tillåtas i nya recipienter. Utsläpp av renat avloppsvatten ska i samband med planens genomförande upphöra i Lygnern. Dagvatten ska i största möjliga utsträckning omhändertas lokalt och på naturliga sätt.

Publicerad av: Marks kommun